NHỮNG NỘI DUNG CỦA KỲ HỌP THỨ MƯỜI SÁU, HĐND TỈNH GIA LAI, KHÓA XI
* Thời gian diễn ra Kỳ họp: 03 ngày (từ ngày 08-10/12/2020),                   
                                 * Địa điểm: Hội trường 2/9 
(số 04, đường Hoàng Hoa Thám, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai).

                                                       CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP NGÀY 10/12/2020                                                           

  Buổi sáng                              
1. Thư ký kỳ họp báo cáo kết quả thảo luận tổ
(chi tiết báo cáo)
2. Đại biểu HĐND tỉnh và khách mời thảo luận tại Hội trường chung.
3. Đại biểu thực hiện Phiên chất vấn và trả lời chất vấn.
 Buổi chiều

1. Ủy ban nhân dân tỉnh giải trình một số vấn đề cần làm rõ (nếu có).
2. Thư ký kỳ họp trình bày dự thảo các nghị quyết.

2.1. Dự thảo Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.
2.2. Bảng tổng hợp dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp.
3. Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận, thông qua các nghị quyết.
4. Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu bế mạc Kỳ họp. 
5. Chào cờ, cử Quốc ca.
 

CÁC THÔNG BÁO, BÁO CÁO TRÌNH TẠI KỲ HỌP

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Báo cáo 178/BC-HĐND ngày 30/11/2020 của HĐND tỉnh về tình hình hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.
2 Báo cáo 449/BC-HĐND ngày 03/12/2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về tình hình hoạt động năm 2020 và nhiệm vụ công tác năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.
3 Báo cáo 301/BC-HĐND ngày 03/12/2020 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về tình hình hoạt động của Ban Pháp chế HĐND tỉnh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021.
4 Báo cáo 192/BC-HĐND ngày 02/12/2020 của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh về kết quả hoạt động năm 2020, chương trình công tác năm 2021 của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh khóa XI.
5 Báo cáo 132/BC-HĐND ngày 02/12/2020 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về tình hình hoạt động của Ban Dân tộc HĐND tỉnh năm 2020 và nhiệm vụ công tác năm 2021.
6 Báo cáo 167/BC-UBND ngày 19/11/2020 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021.
7 Báo cáo 389/BC-VKS ngày 12/11/2020 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai tại Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XI.
8 Báo cáo 79/BC-TA ngày 16/11/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai về công tác Tòa án năm 2020, phương hướng nhiệm vụ công tác Tòa án năm 2021.
9 Báo cáo 1425/BC-CTHADS ngày 13/11/2020 của Cục Thi hành án Dân sự tỉnh về tình hình kết quả công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2020 của Hệ thống Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai.
10 Báo cáo 169/BC-UBND ngày 20/11/2020 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.
11 Báo cáo 172/BC-UBND ngày 20/11/2020 của UBND tỉnh về Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020.
12 Báo cáo 163/BC-UBND ngày 19/11/2020 của UBND tỉnh về báo cáo tài chính Nhà nước tỉnh Gia Lai năm 2019.
13 Báo cáo 158/BC-UBND ngày 09/11/2020 của UBND tỉnh về tình hình công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.
14 Báo cáo 164/BC-UBND ngày 19/11/2020 của UBND tỉnh về tình hình, kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020.
15 Thông báo 580/TB-MTTQ-BTT ngày 27/11/2020 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trân tổ quốc Việt Nam tỉnh về thông báo công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền.
16 Báo cáo 177/BC-UBND ngày 27/11/2020 của UBND tỉnh về Kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021 – 2023.

XEM XÉT THÔNG QUA CÁC DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Tờ trình 927/TTr-HĐND ngảy 27/11/2020 của HĐND tỉnh về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND tỉnh.
2 Tờ trình 2347/TTr-UBND ngày 19/11/2020 của UBND tỉnh về việc thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
3 Tờ trình 2346/TTr-UBND ngày 19/11/2020 của UBND tỉnh về việc thông qua danh mục các công trình, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
4 Tờ trình 2351/TTr-UBND ngày 19/11/2020 của UBND tỉnh về việc đề nghị ban hành nghị quyết sửa đổi một số điều của Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công của tỉnh Gia Lai, ban hành kèm theo Nghị quyết số 87/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND tỉnh Gia Lai.
5 Tờ trình 2401/TTr-UBND ngày 30/11/2020 của UBND tỉnh về việc Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021.
6 Tờ trình 2337/TTr-UBND ngày 19/11/2020 của UBND tỉnh về việc đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2019.
7 Tờ trình 2350/TTr-UBND ngày 19/11/2020 của UBND tỉnh về việc đề nghị phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2021.
8 Tờ trình 2356/TTr-UBND ngày 19/11/2020 của UBND tỉnh về việc đề nghị phê duyệt Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021.
9 Tờ trình 2355/TTr-UBND ngày 19/11/2020 của UBND tỉnh về đề nghị quyết định chủ trương đầu tư Chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông và kênh mương trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021 – 2025.
10 Tờ trình 2334/TTr-UBND ngày 19/11/2020 của UBND tỉnh về việc xin chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, dự án xây dựng Khu A Khu biệt thự nhà ở thuộc Khu phức hợp huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai.
11 Tờ trình 2307/TTr-UBND ngày 16/11/2020 của UBND tỉnh về việc xin chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đối với Dự án Trung tâm hội nghị, khách sạn, dịch vụ nghỉ dưỡng tại huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai (thuộc Tổ hợp DVTM – Khu phức hợp Đak Đoa).
12 Tờ trình 2318/TTr-UBND ngày 17/11/2020 của UBND tỉnh về việc đề nghị HĐND tỉnh phê duyệt Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
13 Tờ trình 2332/TTr-UBND ngày 19/11/2020 của UBND tỉnh về việc đề nghị ban hành nghị quyết quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
14 Tờ trình 2398/TTr-UBND ngày 27/11/2020 của UBND tỉnh về việc xem xét, quyết định ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định về chức danh, bố trí số lượng người, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố và khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
15 Tờ trình 2335/TTr-UBND ngày 19/11/2020 của UBND tỉnh về việc trình ban hành Nghị quyết quyết định biên chế công chức trong các cơ quan hành chính của tỉnh Gia Lai năm 2021.
16 Tờ trình 2336/TTr-UBND ngày 19/11/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Nghị quyết phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; biên chế làm việc tại các tổ chức hội năm 2021 của tỉnh Gia Lai.
17 Tờ trình 2325/TTr-UBND ngày 18/11/2020 của UBND tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết phê duyệt Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025.
18 Tờ trình 2324/TTr-UBND ngày 18/11/2020 của UBND tỉnh về đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định mức hưởng phụ cấp hằng tháng của Thôn đội trưởng và mức hưởng trợ cấp ngày công lao động đối với dân quân khi thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
19 Tờ trình 2296/TTr-UBND ngày 13/11/2020 của UBND tỉnh về đề nghị bãi bỏ Nghị quyết số 11/2005/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 của HĐND tỉnh về việc bổ sung giá đất nông nghiệp trên địa bàn hai huyện Ia Grai và Đak Pơ.
20 Tờ trình 2338/TTr-UBND ngày 19/11/2020 của UBND tỉnh về việc bải bỏ toàn bộ và một phần văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh Gia Lai ban hành trong lĩnh vực nội vụ, giáo dục và đào tạo.
21 Tờ trình 936/TTr-HĐND ngày 30/11/2020 của HĐND tỉnh về việc giới thiệu nhân sự ứng cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
22 Tờ trình 937/TTr-HĐND ngày 30/11/2020 của HĐND tỉnh về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với Dương Văn Tuấn.
23 Tờ trình 2340/TTr-UBND ngày 19/11/2020 của UBND tỉnh về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
24 Tờ trình 2397/TTr-UBND ngày 27/11/2020 của UBND tỉnh về việc bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
25 Tờ trình 2413/TTr-UBND ngày 02/12/2020 của UBND tỉnh về việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

BÁO CÁO THẨM TRA CỦA CÁC BAN HĐND TỈNH

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Báo cáo số 448/BC-HĐND ngày 03/12/2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về thẩm tra các dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách
2 Báo cáo 319/BC-HĐND ngày 03/12/2020 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về kết quả thẩm tra các báo cáo của UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình.
3 Báo cáo 133/BC-HĐND ngày 02/12/2020 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh về “Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021” trên lĩnh vực dân tộc.
4 Báo cáo 191/BC-HĐND ngày 30/11/2020 của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh về thẩm tra báo cáo và dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình Kỳ họp thứ Mười sáu, HĐND tỉnh khóa XI.

VĂN BẢN LIÊN QUAN

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tổ.
2 Một số nội dung gợi ý thảo luận tại Kỳ họp thứ Mười sáu, HĐND tỉnh khóa XI
3 Dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Mười sáu, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
4 Danh sách Đại biểu thảo luận
5 Kế hoạch 934/KH-HĐND ngày 26/11/2020 về tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương Bác Hồ tại Quảng trường Đại Đoàn Kết nhân dịp Kỳ họp thứ Mười sáu, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
6 Thông báo số 241/TB-HĐND ngày 25/11/2020 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh thời gian Kỳ họp thứ Mười sáu, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
7 Thông báo số 232/TB-HĐND ngày 22/10/2020 về Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Mười sáu (cuối năm 2020), HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
8 Giấy Triệu tập Kỳ họp thứ Mười sáu, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

CÁC DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐÃ CHỈNH SỬA DỰ KIẾN THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Dự thảo Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Công văn 2425/UBND-NC ngày 08/12/2020 của UBND tỉnh về việc trả lời và chỉ đạo giải quyết một số ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ Mười sáu HĐND tỉnh khỏa XI
2 Kết luận số 06-KL-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát “việc thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về đầu tư công trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020”.
3 Báo cáo 179/BC-HĐND ngày 30/11/2020 của HĐND tỉnh về bổ sung ý kiến, kiến nghị của cử tri.
4 Báo cáo 177/BC-HĐND ngày 30/11/2020 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã gửi đến Kỳ họp thứ Mười ba và các kỳ họp trước của HĐND tỉnh khóa XI chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm.
5 Báo cáo 175/BC-HĐND ngày 27/11/2020 của HĐND tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri.
6 Báo cáo 176/BC-HĐND ngày 27/11/2020 của HĐND tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri.

CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Báo cáo 180/BC-HĐND ngày 02/12/2020 của HĐND tỉnh về việc thực hiện kết luận tại phiên chất vấn, trả lời chất vấn Kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh khóa XI.