> Kỷ yếu kỳ họp > HĐND khoá XI

CÁC THÔNG BÁO, BÁO CÁO TRÌNH TẠI KỲ HỌP

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4  >  >| 
STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Báo cáo 18/BC-VP ngày 05/5/2021 của Văn phòng HĐND tỉnh về tổng hợp kết quả lấy ý kiến đại biểu HĐND tỉnh về kế hoạch và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Gia Lai (lần thứ nhất)
2 Báo cáo số 195/BC-HĐND ngày 6/4/2021 của Thường trực HĐND tỉnh về hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
3 Báo cáo số 39/BC-UBND ngày 02/4/2021 của UBND tỉnh về kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2016-2021
4 Báo cáo 138/BC-HĐND ngày 29/3/2021 của HĐND tỉnh về kết quả công tác của Ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
5 Báo cáo 196/BC-HĐND ngày 18/3/2021 của HĐND tỉnh về kết quả công tác của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
6 Báo cáo 328/BC-HĐND ngày 25/3/2021 của HĐND tỉnh về kết quả công tác của Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
7 Báo cáo 518/BC-HĐND ngày 17/3/2021 của HĐND tỉnh về kết quả công tác của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
8 Báo cáo số 84/BC-VKS ngày 19/3/2021 về Tổng kết công tác của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trong nhiệm kỳ 2016 - 2021 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI
9 Báo cáo 09/BC-TA ngày 22/3/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh về tổng kết công tác của hệ thống Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai trong nhiệm kỳ 2016 - 2021 HĐND tỉnh khóa XI
10 Tham luận của các Ban HĐND tỉnh, Tổ đại biểu tại đơn vị các huyện, thị xã, thành phố
11 Báo cáo số 185/BC-HĐND ngày 15/01/2021 của HĐND tỉnh về tổng kết tình hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2021, phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ và nhiệm kỳ tới
12 Báo cáo số 26/BC-UBND ngày 24/02/2021 của UBND tỉnh về giải trình ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh liên quan đến các Tờ trình UBND tỉnh trình HĐND tỉnh, kỳ họp thứ 17 (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XI
13 Báo cáo 178/BC-HĐND ngày 30/11/2020 của HĐND tỉnh về tình hình hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.
14 Báo cáo 449/BC-HĐND ngày 03/12/2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về tình hình hoạt động năm 2020 và nhiệm vụ công tác năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.
15 Báo cáo 301/BC-HĐND ngày 03/12/2020 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về tình hình hoạt động của Ban Pháp chế HĐND tỉnh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021.
16 Báo cáo 192/BC-HĐND ngày 02/12/2020 của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh về kết quả hoạt động năm 2020, chương trình công tác năm 2021 của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh khóa XI.
17 Báo cáo 132/BC-HĐND ngày 02/12/2020 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về tình hình hoạt động của Ban Dân tộc HĐND tỉnh năm 2020 và nhiệm vụ công tác năm 2021.
18 Báo cáo 167/BC-UBND ngày 19/11/2020 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021.
19 Báo cáo 389/BC-VKS ngày 12/11/2020 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai tại Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XI.
20 Báo cáo 79/BC-TA ngày 16/11/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai về công tác Tòa án năm 2020, phương hướng nhiệm vụ công tác Tòa án năm 2021.
21 Báo cáo 1425/BC-CTHADS ngày 13/11/2020 của Cục Thi hành án Dân sự tỉnh về tình hình kết quả công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2020 của Hệ thống Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai.
22 Báo cáo 169/BC-UBND ngày 20/11/2020 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.
23 Báo cáo 172/BC-UBND ngày 20/11/2020 của UBND tỉnh về Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020.
24 Báo cáo 163/BC-UBND ngày 19/11/2020 của UBND tỉnh về báo cáo tài chính Nhà nước tỉnh Gia Lai năm 2019.
25 Báo cáo 158/BC-UBND ngày 09/11/2020 của UBND tỉnh về tình hình công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.
26 Báo cáo 164/BC-UBND ngày 19/11/2020 của UBND tỉnh về tình hình, kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020.
27 Thông báo 580/TB-MTTQ-BTT ngày 27/11/2020 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trân tổ quốc Việt Nam tỉnh về thông báo công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền.
28 Báo cáo 177/BC-UBND ngày 27/11/2020 của UBND tỉnh về Kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021 – 2023.
29 Báo cáo 166/BC-HĐND ngày 04/7/2020 của HĐND tỉnh về tình hình hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 (Báo cáo tại Kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh khóa XI).
30 Báo cáo số 77/BC-UBND ngày 24/6/2020 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020.
31 Thông báo số 392/TB-MTTQ-BTT ngày 01/7/2020 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2020 tại Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa XI.
32 Báo cáo số 74/BC-UBND ngày 22/6/2020 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2020.
33 Báo cáo số 78/BC-UBND ngày 25/6/2020 của UBND tỉnh về tình hình, kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2020.
34 Báo cáo số 73/BC-UBND ngày 22/6/2020 của UBND tỉnh về tình hình, kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019.
35 Báo cáo số 67/BC-UBND ngày 10/6/2020 của UBND tỉnh về tình hình công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.
36 Báo cáo 179/BC-HĐND ngày 30/6/2020 về hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh.
37 Báo cáo 417/BC-HĐND ngày 03/7/2020 về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.
38 Báo cáo 272/BC-HĐND ngày 03/7/2020 về tình hình hoạt động của Ban Pháp chế HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020.
39 Báo cáo 122/BC-HĐND ngày 01/7/2020 về tình hình hoạt động của Ban Dân tộc HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020.
40 Báo cáo số 184/BC-VKS ngày 10/6/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai tại Kỳ họp thứ 13, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI.

XEM XÉT THÔNG QUA CÁC DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9  >  >| 
STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Tờ trình 468/TTr-UBND ngày 27/4/2021 của UBND tỉnh về việc báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và dự kiến danh mục dự án đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025.
2 Công văn 511/UBND-KTTH ngày 07/5/2021 của UBND tỉnh về giải trình xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025
3 Tờ trình số 1055/TTr-HĐND ngày 8/4/2021 của Thường trực HĐND tỉnh về việc thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai
4 Tờ trình 1025/TTr-HĐND ngày 09/3/2021 của HĐND tỉnh về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với bà Siu Hương.
5 Tờ trình 1026/TTr-HĐND ngày 09/3/2021 của HĐND tỉnh về việc giới thiệu nhân sự để bầu bổ sung Trưởng Ban Văn Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
6 Tờ trình 148/TTr-UBND ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh về đề nghị giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 (đợt 2).
7 Tờ trình 78/TTr-UBND ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh đề nghị điều chỉnh, bổ sung một số dự án trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn ngân sách địa phương của tỉnh Gia Lai.
8 Tờ trình 120/TTr-UBND ngày 27/01/2021 của UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư trang thiết bị đo lường, thử nghiệm trong lĩnh vực Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng.
9 Tờ trình 115/TTr-UBND ngày 27/01/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư mới xe truyền hình lưu động chuẩn HD.
10 Tờ trình 110/TTr-UBND ngày 27/01/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quan trắc môi trường tỉnh Gia Lai.
11 Tờ trình 119/TTr-UBND ngày 27/01/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu, cổng thông tin điện tử và ứng dụng du lịch thông minh, kết nối cơ sở dữ liệu ngành du lịch.
12 Tờ trình 122/TTr-UBND ngày 27/01/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng Chính quyền điện tử tiến tới xây dựng Chính quyền số.
13 Tờ trình 113/TTr-UBND ngày 27/01/2021 của UBND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng Trạm kiểm dịch động vật Song An và các Trạm quản lý bảo vệ rừng, trạm kiểm lâm.
14 Tờ trình 111/TTr-UBND ngày 27/01/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường THPT Phan Bội Châu, thành phố Pleiku.
15 Tờ trình 118/TTr-UBND ngày 27/01/2021 của UBND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư dự Trường THPT Lý Thường Kiệt, thị xã Ayun Pa.
16 Tờ trình 116/TTr-UBND ngày 27/01/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trung tâm y tế thị xã An Khê.
17 Tờ trình 101/TTr-UBND ngày 27/01/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư trang thiết bị y tế các bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến huyện.
18 Tờ trình 131/TTr-UBND ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư Các dự án Bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.
19 Tờ trình 121/TTr-UBND ngày 27/01/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, mở rộng hệ thống cấp nước Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, tỉnh Gia Lai.
20 Tờ trình 114/TTr-UBND ngày 27/01/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hồ chứa nước Ia Prat, xã Ia Khươl, huyện Chư Păh.
21 Tờ trình 103/TTr-UBND ngày 27/01/2021 của UBND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư dự án Đầu tư hệ thống giáo dục thông minh.
22 Tờ trình 112/TTr-UBND ngày 27/01/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng di tích lịch sử Tây Sơn thượng đạo.
23 Tờ trình 106/TTr-UBND ngày 27/01/2021 của UBND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư dự án đường Nguyễn Chí Thanh (đoạn từ Trường Chinh đến đường Lê Duẩn), tỉnh Gia Lai.
24 Tờ trình 105/TTr-UBND ngày 27/01/2021 của UBND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo đường tỉnh 663, tỉnh Gia Lai.
25 Tờ trình 99/TTr-UBND ngày 27/01/2021 của UBND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư dự án nâng cấp, cải tạo đường tỉnh 664 (đoạn Km0 – Km15+350m), tỉnh Gia Lai.
26 Tờ trình 154/TTr-UBND ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Trung tâm giám sát điều hành thông minh, xây dựng cơ sở dữ liệu, dịch vụ đô thị thông minh.
27 Tờ trình 145/TTr-UBND ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư dự án đường Lê Đại Hành (đoạn từ Vạn Kiếp – Ngã tư Biển Hồ) thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
28 Tờ trình 152/TTr-UBND ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư dự án đường nối từ Lý Thường Kiệt đến đường vành đai phía Bắc, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.
29 Tờ trình 146/TTr-UBND ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư dự án Thông tuyến đường Nguyễn Huệ (đoạn từ bệnh viện đến đường vành đai 1) thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai.
30 Tờ trình 147/TTr-UBND ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư dự án đường Phan Đình Phùng, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.
31 Tờ trình 133/TTr-UBND ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư dự án đường liên xã Phú Cần – Ia Rmok, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.
32 Tờ trình 127/TTr-UBND ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư dự án đường Phan Bội Châu, thị trấn Chư Prông, tỉnh Gia Lai
33 Tờ trình 143/TTr-UBND ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư dự án đường giao thông trục xã Ia Hiao, Ia Peng, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai.
34 Tờ trình 144/TTr-UBND ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư dự án đường liên xã Ia Băng – Ia Pết, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai.
35 Tờ trình 132/TTr-UBND ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư dự án đường Hai Bà Trưng, thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.
36 Tờ trình 136/TTr-UBND ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư dự án đường vào làng Đê Kôn, xã H’ra, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai.
37 Tờ trình 107/TTr-UBND ngày 27/01/2021 của UBND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư dự án đường giao thông huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.
38 Tờ trình 129/TTr-UBND ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư dự án đường Nguyễn Tất Thành (đoạn từ Lê Lợi đến đường Hùng Vương), huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai.
39 Tờ trình 150/TTr-UBND ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư dự án đường giao thông kết nối thị trấn Chư Ty đến xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.
40 Tờ trình 130/TTr-UBND ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư dự án đường liên xã Ia Đêr – Ia Bă, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

BÁO CÁO THẨM TRA CỦA CÁC BAN HĐND TỈNH

 |<  < 1 - 2 - 3  >  >| 
STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Báo cáo 520/BC-HĐND ngày 29/4/2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về thẩm tra dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách.
2 Báo cáo số 198/BC-HĐND ngày 08/4/2021 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về Kết quả thẩm tra Báo cáo số 39/BC-UBND ngày 02/4/2021 của UBND tỉnh về kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2016-2021 (lĩnh vực văn hóa – xã hội) trình tại Kỳ họp thứ Mười chín HĐND tỉnh khóa XI
3 Báo cáo số 139/BC-HĐND ngày 8/4/2021 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về thẩm tra báo cáo và dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ Mười chín (tổng kết nhiệm kỳ) HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 trên lĩnh vực dân tộc
4 Báo cáo số 332/BC-HĐND ngày 07/4/2021 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về kết quả thẩm tra báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh trình Kỳ họp thứ Mười chín, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI
5 Báo cáo số 519/BC-HĐND ngày 08/4/2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về thẩm tra báo cáo và dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình Kỳ họp thứ Mười chín (tổng kết nhiệm kỳ), HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách
6 Báo cáo số 326/BC-HĐND ngày 22/02/2021 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về kết quả thẩm tra Dự thảo Nghị quyết Quy định về chức danh, bố trí số lượng người, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố và khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
7 Báo cáo 472/BC-HĐND ngày 24/02/2021 của HĐND tỉnh về thẩm tra các dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách.
8 Báo cáo số 448/BC-HĐND ngày 03/12/2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về thẩm tra các dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách
9 Báo cáo 319/BC-HĐND ngày 03/12/2020 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về kết quả thẩm tra các báo cáo của UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình.
10 Báo cáo 133/BC-HĐND ngày 02/12/2020 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh về “Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021” trên lĩnh vực dân tộc.
11 Báo cáo 191/BC-HĐND ngày 30/11/2020 của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh về thẩm tra báo cáo và dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình Kỳ họp thứ Mười sáu, HĐND tỉnh khóa XI.
12 Báo cáo 293/BC-HĐND ngày 04/11/2020 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về kết quả thẩm tra dự thảo nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 -2021 do Chủ tịch UBND tỉnh trình tại Kỳ họp.
13 Báo cáo 437/BC-HĐND ngày 04/11/2020 của Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh về thẩm tra các dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực Kinh tế - ngân sách
14 Báo cáo 283/BC-HĐND ngày 21/9/2020 về kết quả thẩm tra dự thảo nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 do UBND tỉnh trình tại Kỳ họp của Ban Pháp chế HĐND tỉnh.
15 Báo cáo số 396/BC-HĐND ngày 29/4/2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về thẩm tra các dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách
16 Báo cáo số 254/BC-HĐND ngày 05/5/2020 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về kết quả thẩm tra các dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực pháp chế trình HĐND tỉnh khóa XI, Kỳ họp thứ Mười hai
17 Báo cáo số 196/BC-HĐND ngày 05/7/2019 về kết quả thẩm tra các báo cáo của UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình của Ban Pháp chế HĐND tỉnh.
18 Báo cáo 305/BC-HĐND ngày 04/7/2019 về thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách
19 Báo cáo số 335/BC-HĐND ngày 09/9/2019 về thẩm tra các dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách
20 Báo cáo số 141/BC-HĐND ngày 03/9/2019 về thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định mức chi cho hoạt động tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

VĂN BẢN LIÊN QUAN

 |<  < 1 - 2 - 3  >  >| 
STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Giấy triệu tập Kỳ họp thứ Hai mốt (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XI, Nhiệm kỳ 2016-2021
2 Thông báo số 272/TB-HĐND ngày 07/6/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Hai mươi mốt (chuyên đề), HĐND tỉnh khoá XI (nhiệm kỳ 2016-2021)
3 Thông báo số 274/TB-HĐND ngày 07/6/2021 của HĐND tỉnh về Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh đối với 03 nội dung do UBND tỉnh đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh.
4 Dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ Hai mươi (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
5 Giấy triệu tập Kỳ họp thứ Hai mươi (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XI, Nhiệm kỳ 2016-2021
6 Dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ Mười chín (tổng kết nhiệm kỳ) HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
7 Giấy triệu tập Kỳ họp thứ Mười chín (tổng kết nhiệm kỳ), HĐND tỉnh khóa XI, Nhiệm kỳ 2016-2021.
8 Thông báo số 262/TB-HĐND ngày 22/3/2021 về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Kỳ họp thứ Mười chín (tổng kết nhiệm kỳ), HĐND tỉnh khóa XI
9 Dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ Mười tám (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
10 Thông báo số 256/TB-HĐND ngày 04/3/2021 HĐND tỉnh Gia Lai về Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Mười tám (chuyên đề), HĐND tỉnh khoá XI (nhiệm kỳ 2016-2021)
11 Giấy triệu tập Kỳ họp thứ Mười tám( chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XI, Nhiệm kỳ 2016-2021
12 Dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ Mười bảy (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
13 Một số nội dung gợi ý thảo luận
14 Giấy triệu tập Kỳ họp thứ Mười bảy ( chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XI, Nhiệm kỳ 2016-2021
15 Thông báo số 252/TB-HĐND ngày 22/01/2021 về việc tổ chức Kỳ họp thứ Mười bảy (chuyên đề), HĐND tỉnh khoá XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
16 Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tổ.
17 Một số nội dung gợi ý thảo luận tại Kỳ họp thứ Mười sáu, HĐND tỉnh khóa XI
18 Dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Mười sáu, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
19 Danh sách Đại biểu thảo luận
20 Kế hoạch 934/KH-HĐND ngày 26/11/2020 về tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương Bác Hồ tại Quảng trường Đại Đoàn Kết nhân dịp Kỳ họp thứ Mười sáu, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
21 Thông báo số 241/TB-HĐND ngày 25/11/2020 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh thời gian Kỳ họp thứ Mười sáu, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
22 Thông báo số 232/TB-HĐND ngày 22/10/2020 về Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Mười sáu (cuối năm 2020), HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
23 Giấy Triệu tập Kỳ họp thứ Mười sáu, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
24 Dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Mười lăm (bất thường), HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
25 Một số nội dung gợi ý thảo luận tại Kỳ họp thứ Mười lăm (bất thường), HĐND tỉnh khóa XI
26 Giấy Triệu tập Kỳ họp thứ Mười lăm (Chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
27 Thông báo số 231/TB-HĐND ngày 22/10/2020 của Thường trực HĐND tỉnh về kết luận của Thường trực HĐND tỉnh về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
28 Dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Mười bốn (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
29 Thông báo số 225/TB-HĐND ngày 17/9/2020 về Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Mười bốn (Chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
30 Giấy Triệu tập Kỳ họp thứ Mười bốn (Chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
31 Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tổ.
32 Công văn 1408/UBND-NL ngày 07/7/2020 của UBND tỉnh Gia Lai về việc điều chỉnh diện tích và dự kiến kinh phí bồi thường của 02 công trình cần thu hồi đất bổ sung trong năm 2020 trên địa bàn huyện Mang Yang.
33 Dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
34 Danh sách Đại biểu thảo luận
35 Một số nội dung gợi ý thảo luận tại Kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh khóa XI
36 Công văn số 690/BHXH-VP ngày 07/7/2020 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai về trả lời kiến nghị của công dân.
37 Thông báo số 207/TB-HĐND ngày 21/5/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về Kết luận phiên họp tháng 5 năm 2020
38 Dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Mười hai (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
39 Thông báo số 201/TB-HĐND ngày 27/4/2020 của HĐND tỉnh về kết luận của Thường trực HĐND tỉnh về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Mười hai (Chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
40 Giấy Triệu tập Kỳ họp thứ Mười một, HĐND tỉnh khóa XI (nhiệm kỳ 2016 - 2021).

CÁC DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐÃ CHỈNH SỬA DỰ KIẾN THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Dự thảo nghị quyết cho ý kiến về kế hoạch và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 của tỉnh Gia Lai (lần thứ nhất)
2 Dự thảo Nghị quyết về công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XI
3 Dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ Mười bảy, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
4 Dự thảo Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
5 Dự thảo Nghị quyết về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
6 Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019 (Tờ trình số 556/TTr-HĐND ngày 12/6/2018 của HĐND tỉnh).
7 Về việc thông qua danh mục bổ sung dự án cần thu hồi đất để thực hiện các công trình trên địa bàn tỉnh năm 2018 (Tờ trình số 1262/TTr-UBND ngày 14/6/2018 của UBND tỉnh).
8 Ban hành quy định phân cấp thẩm quyền trong việc quản lý, sử dụng tài sản công của tỉnh Gia Lai (Tờ trình số 1333/TTr-UBND ngày 21/6/2018 của UBND tỉnh).
9 Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện và thời hạn UBND gửi báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai (Tờ trình số 1325/TTr-UBND ngày 20/6/201
10 Về kết quả giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp (Báo cáo số 91/BC-HĐND ngày 2/7/2018 của HĐND tỉnh).
11 Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh Gia Lai (Tờ trình số 1348/TTr-UBND ngày 20/6/2018 của UBND tỉnh).
12 Quy định nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai (Tờ trình số 1324/ TTr-UBND ngày 20/6/2018).
13 Về việc phân bổ kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách trung ương và nhiệm vụ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016-2020 (Tờ trình 1305/TTr-UBND ngày 18
14 Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh về việc quy định đối tượng và mức hỗ trợ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình MTQG xây dựng
15 Về việc áp dụng trực tiếp mức chi cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh Gia Lai tại Thông tư số 13/2018/TT-BTC ngày 06/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (Tờ t
16 Về việc thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Gia Lai giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035 (Tờ trình số 1370/TTr-UBND ngày 25/6/2018 của UBND tỉnh).
17 Về việc phân định các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai (Tờ trình số 1347/TTr-UBND ngày 21/6/2018 của UBND tỉnh).
18 Ban hành quy định về tổ chức mạng lưới, cơ chế hoạt động, nhiệm vụ và chế độ đối với đội ngũ cộng tác viên làm công tác giảm nghèo giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai (Tờ trình số 1273/TTr-
19 Quy định mức chi hỗ trợ đối với UBMTTQVN cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai (Tờ trình số 1338/TTr-UBND ngày 21/6/2018 của UBND tỉnh).
20 Về việc quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; học phí đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp của các trường công lập thuộc tỉnh Gia Lai năm học 2018 - 2019 (Tờ trình số 1286
21 Về việc quy định một số chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai (Tờ trình số 119/TTr-HĐND ngày 27/6/2018 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh).
22 Về việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của HĐND tỉnh Gia Lai năm 2016, 2017 (Báo cáo số 89/BC- HĐND ngày 28/6/2018 của Đoàn giám sát HĐND tỉnh)
23 Về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu nămvà triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.
24 Tổng hợp Nghị quyết trình bày tại Kỳ họp thứ Chín - HĐND tỉnh khóa XI
25 Dự thảo Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
26 Dự thảo nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Công văn 2425/UBND-NC ngày 08/12/2020 của UBND tỉnh về việc trả lời và chỉ đạo giải quyết một số ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ Mười sáu HĐND tỉnh khỏa XI
2 Kết luận số 06-KL-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát “việc thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về đầu tư công trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020”.
3 Báo cáo 179/BC-HĐND ngày 30/11/2020 của HĐND tỉnh về bổ sung ý kiến, kiến nghị của cử tri.
4 Báo cáo 177/BC-HĐND ngày 30/11/2020 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã gửi đến Kỳ họp thứ Mười ba và các kỳ họp trước của HĐND tỉnh khóa XI chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm.
5 Báo cáo 175/BC-HĐND ngày 27/11/2020 của HĐND tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri.
6 Báo cáo 176/BC-HĐND ngày 27/11/2020 của HĐND tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri.
7 Tờ trình số 840/TTr-HDND ngày 30/6/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2021.
8 Báo cáo 163/BC-HĐND ngày 30/6/2020 của HĐND tỉnh về kết quả thực hiện chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2019.
9 Báo cáo số 87/BC-UBND ngày 30/6/2020 của UBND tỉnh về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 160/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát "Tình hình tổ chức thực hiện việc thu hồi diện tích đất rừng bị lấn chiếm, đất rừng không còn rừng trên địa bàn tỉnh từ năm 2017 đến thời điểm giám sát”.
10 Báo cáo số 68/BC-UBND ngày 12/6/2020 của UBND tỉnh về kết quả thực hiện Nghị quyết 208/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh.
11 Công văn 1353/UBND-KTTH ngày 30/6/2020 của UBND tỉnh về báo cáo kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020.
12 Báo cáo số 72/BC-UBND ngày 22/6/2020 của UBND tỉnh về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri phục vụ hoạt động giám sát của Thường trực HĐND tỉnh khóa XI.
13 Báo cáo số 82/BC-UBND ngày 26/6/2020 của UBND tỉnh về kết quả thực hiện một số nội dung tại các Kỳ họp HĐND tỉnh khóa XI.
14 Báo cáo 164/BC-HĐND ngày 01/7/2020 của Đoàn giám sát HĐND tỉnh về kết quả giám sát “tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn tỉnh”.
15 Báo cáo 167/BC-HĐND ngày 04/7/2020 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã gửi đến Kỳ họ thứ Mười một và các kỳ họp trước của HĐND tỉnh khóa XI chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm.
16 Báo cáo 165/BC-HĐND ngày 04/7/2020 của HĐND tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri (Trước Kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh khóa XI).
17 Báo cáo số 60/BC-UBND ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri phục vụ hoạt động giám sát của Thường trực HĐND tỉnh khóa XI.

CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Báo cáo 180/BC-HĐND ngày 02/12/2020 của HĐND tỉnh về việc thực hiện kết luận tại phiên chất vấn, trả lời chất vấn Kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh khóa XI.