NHỮNG NỘI DUNG CỦA KỲ HỌP THỨ MƯỜI CHÍN (TỔNG KẾT NHIỆM KỲ), HĐND TỈNH GIA LAI, KHÓA XI
* Thời gian diễn ra Kỳ họp: 01 ngày (thứ Sáu), ngày 09/4/2021.                
                                 * Địa điểm: Hội trường 2/9 
(số 04, đường Hoàng Hoa Thám, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai).   

 

CÁC THÔNG BÁO, BÁO CÁO TRÌNH TẠI KỲ HỌP

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Báo cáo số 195/BC-HĐND ngày 6/4/2021 của Thường trực HĐND tỉnh về hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
2 Báo cáo số 39/BC-UBND ngày 02/4/2021 của UBND tỉnh về kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2016-2021
3 Báo cáo 138/BC-HĐND ngày 29/3/2021 của HĐND tỉnh về kết quả công tác của Ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
4 Báo cáo 196/BC-HĐND ngày 18/3/2021 của HĐND tỉnh về kết quả công tác của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
5 Báo cáo 328/BC-HĐND ngày 25/3/2021 của HĐND tỉnh về kết quả công tác của Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
6 Báo cáo 518/BC-HĐND ngày 17/3/2021 của HĐND tỉnh về kết quả công tác của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
7 Báo cáo số 84/BC-VKS ngày 19/3/2021 về Tổng kết công tác của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trong nhiệm kỳ 2016 - 2021 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI
8 Báo cáo 09/BC-TA ngày 22/3/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh về tổng kết công tác của hệ thống Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai trong nhiệm kỳ 2016 - 2021 HĐND tỉnh khóa XI
9 Tham luận của các Ban HĐND tỉnh, Tổ đại biểu tại đơn vị các huyện, thị xã, thành phố
10 Báo cáo số 185/BC-HĐND ngày 15/01/2021 của HĐND tỉnh về tổng kết tình hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2021, phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ và nhiệm kỳ tới

XEM XÉT THÔNG QUA CÁC DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Tờ trình số 1055/TTr-HĐND ngày 8/4/2021 của Thường trực HĐND tỉnh về việc thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai

BÁO CÁO THẨM TRA CỦA CÁC BAN HĐND TỈNH

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Báo cáo số 198/BC-HĐND ngày 08/4/2021 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về Kết quả thẩm tra Báo cáo số 39/BC-UBND ngày 02/4/2021 của UBND tỉnh về kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2016-2021 (lĩnh vực văn hóa – xã hội) trình tại Kỳ họp thứ Mười chín HĐND tỉnh khóa XI
2 Báo cáo số 139/BC-HĐND ngày 8/4/2021 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về thẩm tra báo cáo và dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ Mười chín (tổng kết nhiệm kỳ) HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 trên lĩnh vực dân tộc
3 Báo cáo số 332/BC-HĐND ngày 07/4/2021 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về kết quả thẩm tra báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh trình Kỳ họp thứ Mười chín, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI
4 Báo cáo số 519/BC-HĐND ngày 08/4/2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về thẩm tra báo cáo và dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình Kỳ họp thứ Mười chín (tổng kết nhiệm kỳ), HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách

VĂN BẢN LIÊN QUAN

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ Mười chín (tổng kết nhiệm kỳ) HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
2 Giấy triệu tập Kỳ họp thứ Mười chín (tổng kết nhiệm kỳ), HĐND tỉnh khóa XI, Nhiệm kỳ 2016-2021.
3 Thông báo số 262/TB-HĐND ngày 22/3/2021 về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Kỳ họp thứ Mười chín (tổng kết nhiệm kỳ), HĐND tỉnh khóa XI

CÁC DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐÃ CHỈNH SỬA DỰ KIẾN THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Dự thảo Nghị quyết về công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XI