Tìm kiếm
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Nghị Quyết 205/NQ-HĐND

Nghị quyết 205/NQ-HĐND ngày 07/4/2023 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nội thị, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

07/04/2023

07/4/2023

Nghị Quyết 206/NQ-HĐND

Nghị quyết 206/NQ-HĐND ngày 07/4/2023 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường liên xã huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.

07/04/2023

07/4/2023

Nghị Quyết 207/NQ-HĐND

Nghị quyết 207/NQ-HĐND ngày 07/4/2023 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường liên xã huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai.

07/04/2023

07/4/2023

Nghị Quyết 208/NQ-HĐND

Nghị quyết 208/NQ-HĐND ngày 07/4/2023 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nối từ đường Lý Thường Kiệt đến đường vành đai phía Bắc, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.

07/04/2023

07/4/2023

Nghị Quyết 209/NQ-HĐND

Nghị quyết 209/NQ-HĐND ngày 07/4/2023 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường Tăng Bạt Hổ, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.

07/04/2023

07/4/2023

Nghị Quyết 210/NQ-HĐND

Nghị quyết 210/NQ-HĐND ngày 07/4/2023 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hồ thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

07/04/2023

07/4/2023

Nghị Quyết 211/NQ-HĐND

Nghị quyết 211/NQ-HĐND ngày 07/4/2023 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường quy hoạch Tây sông Ba, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.

07/04/2023

07/4/2023

Nghị Quyết 212/NQ-HĐND

Nghị quyết 212/NQ-HĐND ngày 07/4/2023 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách địa phương (đợt 2).

07/04/2023

07/4/2023

Nghị Quyết 213/NQ-HĐND

Nghị quyết 213/NQ-HĐND ngày 07/4/2023 của HĐND tỉnh về việc kéo dài thời gian bố trí vốn, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022 sang năm 2023.

07/04/2023

07/4/2023

Nghị Quyết 214/NQ-HĐND

Nghị quyết 214/NQ-HĐND ngày 07/4/2023 của HĐND tỉnh về việc giao bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.

07/04/2023

07/4/2023

Nghị Quyết 215/NQ-HĐND

Nghị quyết 215/NQ-HĐND ngày 07/4/2023 của HĐND tỉnh về việc Về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 (đợt 2).

07/04/2023

07/4/2023

Nghị Quyết 216/NQ-HĐND

Nghị quyết 216/NQ-HĐND ngày 07/4/2023 của HĐND tỉnh về việc phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới năm 2023.

07/04/2023

07/4/2023

Nghị Quyết 217/NQ-HĐND

Nghị quyết 217/NQ-HĐND ngày 07/4/2023 của HĐND tỉnh về việc phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023.

07/04/2023

07/4/2023

Nghị Quyết 218/NQ-HĐND

Nghị quyết 218/NQ-HĐND ngày 07/4/2023 của HĐND tỉnh về việc phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023.

07/04/2023

07/4/2023

Nghị Quyết 219/NQ-HĐND

Nghị quyết 219/NQ-HĐND ngày 07/4/2023 của HĐND tỉnh thông qua hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 (hệ số K) trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

07/04/2023

07/4/2023

Nghị Quyết 220/NQ-HĐND

Nghị quyết 220/NQ-HĐND ngày 07/4/2023 của HĐND tỉnh về việc về việc giao bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2021 nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài.

07/04/2023

07/4/2023

Nghị Quyết 221/NQ-HĐND

Nghị quyết 221/NQ-HĐND ngày 07/4/2023 của HĐND tỉnh về việc về việc bổ sung, điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 2021.

07/04/2023

07/4/2023

Nghị Quyết 222/NQ-HĐND

Nghị quyết 222/NQ-HĐND ngày 07/4/2023 của HĐND tỉnh về việc Về chủ trương đầu tư dự án Bố trí dân di cư tự do tập trung huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai.

07/04/2023

07/4/2023

Nghị Quyết 223/NQ-HĐND

Nghị quyết 223/NQ-HĐND ngày 07/4/2023 của HĐND tỉnh về việc Về chủ trương đầu tư dự án Bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai Suối cạn, thôn Thắng Lợi 3, xã Ia Sol, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai.

07/04/2023

07/4/2023

Nghị Quyết 224/NQ-HĐND

Nghị quyết 224/NQ-HĐND ngày 07/4/2023 của HĐND tỉnh về việc chủ trương đầu tư dự án Bố trí dân di cư tự do tại thôn Đoàn Kết, xã Ia Piơr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.

07/04/2023

07/4/2023

 |<  < 1 - 2  >  >|