Tìm kiếm
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Thông báo 23/TB-HĐND

Thông báo 23/TB-HĐND ngày 18/10/2021 của HĐND tỉnh về kết quả kỳ họp thứ Ba (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

18/10/2021

18/10/2021

Nghị Quyết 52/NQ-HĐND

Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 18/10/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

18/10/2021

18/10/2021

Nghị Quyết 53/NQ-HĐND

Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 18/10/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

18/10/2021

18/10/2021

Nghị Quyết 54/NQ-HĐND

Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 18/10/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất bổ sung thực hiện trong năm 2021 (lần 2) trên địa bàn tỉnh Gia Lai

18/10/2021

18/10/2021

Nghị Quyết 55/NQ-HĐND

Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 18/10/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc thông qua danh mục các công trình, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa bổ sung thực hiện trong năm 2021 (lần 2) trên địa bàn tỉnh Gia Lai

18/10/2021

18/10/2021

Nghị Quyết 56/NQ-HĐND

Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 18/10/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021 (bao gồm cả phần vốn kéo dài năm 2020 sang năm 2021) nguồn ngân sách địa phương của tỉnh Gia Lai

18/10/2021

18/10/2021

Nghị Quyết 57/NQ-HĐND

Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 18/10/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022

18/10/2021

18/10/2021