NHỮNG NỘI DUNG CỦA KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI, KHÓA XI
 KỲ HỌP DIỄN RA TỪ NGÀY 08/7 ĐẾN NGÀY 10/7/2020

 

CÁC THÔNG BÁO, BÁO CÁO TRÌNH TẠI KỲ HỌP

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Báo cáo 166/BC-HĐND ngày 04/7/2020 của HĐND tỉnh về tình hình hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 (Báo cáo tại Kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh khóa XI).
2 Báo cáo số 77/BC-UBND ngày 24/6/2020 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020.
3 Thông báo số 392/TB-MTTQ-BTT ngày 01/7/2020 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2020 tại Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa XI.
4 Báo cáo số 74/BC-UBND ngày 22/6/2020 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2020.
5 Báo cáo số 78/BC-UBND ngày 25/6/2020 của UBND tỉnh về tình hình, kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2020.
6 Báo cáo số 73/BC-UBND ngày 22/6/2020 của UBND tỉnh về tình hình, kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019.
7 Báo cáo số 67/BC-UBND ngày 10/6/2020 của UBND tỉnh về tình hình công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.
8 Báo cáo 179/BC-HĐND ngày 30/6/2020 về hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh.
9 Báo cáo 417/BC-HĐND ngày 03/7/2020 về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.
10 Báo cáo 272/BC-HĐND ngày 03/7/2020 về tình hình hoạt động của Ban Pháp chế HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020.
11 Báo cáo 122/BC-HĐND ngày 01/7/2020 về tình hình hoạt động của Ban Dân tộc HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020.
12 Báo cáo số 184/BC-VKS ngày 10/6/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai tại Kỳ họp thứ 13, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI.
13 Báo cáo số 37a/BC-VP ngày 18/6/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai trình Kỳ họp thứ 13, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI.
14 Báo cáo số 754/BC-CTHADS ngày 22/6/2020 của Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Gia Lai về kết quả công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020.

XEM XÉT THÔNG QUA CÁC DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Tờ trình 846/TTr-HĐND ngày 07/7/2020 của HĐND tỉnh về việc đề nghị cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Phan Thanh Tám.
2 Tờ trình 1386/TTr-UBND ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh về việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
3 Tờ trình số 1302/TTr-UBND ngày 23/6/2020 của UBND tỉnh Gia Lai về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
4 Tờ trình 1380/TTr-UBND ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh về việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
5 Tờ trình 1381/TTr-UBND ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
6 Tờ trình số 1264/TTr-UBND ngày 17/6/2020 của UBND tỉnh Gia Lai về việc thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất bổ sung trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
7 Tờ trình số 1263/TTr-UBND ngày 17/6/2020 của UBND tỉnh Gia Lai về việc thông qua danh mục các công trình, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong năm 2020 bổ sung trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
8 Tờ trình số 1274/TTr-UBND ngày 18/6/2020 của UBND tỉnh Gia Lai về đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân tỉnh.
9 Tờ trình số 1138/TTr-UBND ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh Gia Lai về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành trong lĩnh vực xây dựng.
10 Tờ trình số 1276/TTr-UBND ngày 18/6/2020 của UBND tỉnh Gia Lai về đề nghị bổ sung danh mục và mức vốn của một số dự án vào kế hoạch đầu tư công của tỉnh Gia Lai.
11 Tờ trình số 1275/TTr-UBND ngày 18/6/2020 của UBND tỉnh Gia Lai về đề nghị ban hành nghị quyết quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
12 Tờ trình số 1258/TTr-UBND ngày 17/6/2020 của UBND tỉnh Gia Lai về đề nghị ban hành Nghị quyết sửa đổi một số quy định của Nghị quyết số 98/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
13 Tờ trình số 1278/TTr-UBND ngày 18/6/2020 của UBND tỉnh Gia Lai về dự thảo Nghị quyết quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
14 Tờ trình số 1169/TTr-UBND ngày 02/6/2020 của UBND tỉnh Gia Lai về điều chỉnh một số nội dung tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 206/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh về việc đặt tên đường thuộc thành phố Pleiku.
15 Tờ trình số 1225/TTr-UBND ngày 12/6/2020 của UBND tỉnh Gia Lai về quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; học phí đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp của các trường công lập thuộc tỉnh Gia Lai năm học 2020-2021.

BÁO CÁO THẨM TRA CỦA CÁC BAN HĐND TỈNH

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Báo cáo 121/BC-HĐND ngày 01/7/2020 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh về “Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020” trên lĩnh vực dân tộc.
2 Báo cáo 178/BC-HĐND ngày 30/6/2020 của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh về thẩm tra báo cáo và dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình Kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh khóa XI.
3 Báo cáo 273/BC-HĐND ngày 06/7/2020 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về kết quả thẩm tra các báo cáo của UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình.
4 Báo cáo 419/BC-HĐND ngày 07/7/2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra các dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách.

VĂN BẢN LIÊN QUAN

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tổ.
2 Công văn 1408/UBND-NL ngày 07/7/2020 của UBND tỉnh Gia Lai về việc điều chỉnh diện tích và dự kiến kinh phí bồi thường của 02 công trình cần thu hồi đất bổ sung trong năm 2020 trên địa bàn huyện Mang Yang.
3 Dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
4 Danh sách Đại biểu thảo luận
5 Một số nội dung gợi ý thảo luận tại Kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh khóa XI
6 Công văn số 690/BHXH-VP ngày 07/7/2020 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai về trả lời kiến nghị của công dân.
7 Thông báo số 207/TB-HĐND ngày 21/5/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về Kết luận phiên họp tháng 5 năm 2020
8 Thông báo số 208/TB-HĐND ngày 21/5/2020 về Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh khóa XI (nhiệm kỳ 2016 - 2021)
9 Giấy Triệu tập Kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh khóa XI (nhiệm kỳ 2016 - 2021).
10 Kế hoạch 822/KH-HĐND ngày 25/5/2020 về tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh khóa XI

CÁC DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐÃ CHỈNH SỬA DỰ KIẾN THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Dự thảo nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Tờ trình số 840/TTr-HDND ngày 30/6/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2021.
2 Báo cáo 163/BC-HĐND ngày 30/6/2020 của HĐND tỉnh về kết quả thực hiện chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2019.
3 Báo cáo số 87/BC-UBND ngày 30/6/2020 của UBND tỉnh về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 160/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát "Tình hình tổ chức thực hiện việc thu hồi diện tích đất rừng bị lấn chiếm, đất rừng không còn rừng trên địa bàn tỉnh từ năm 2017 đến thời điểm giám sát”.
4 Báo cáo số 68/BC-UBND ngày 12/6/2020 của UBND tỉnh về kết quả thực hiện Nghị quyết 208/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh.
5 Công văn 1353/UBND-KTTH ngày 30/6/2020 của UBND tỉnh về báo cáo kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020.
6 Báo cáo số 72/BC-UBND ngày 22/6/2020 của UBND tỉnh về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri phục vụ hoạt động giám sát của Thường trực HĐND tỉnh khóa XI.
7 Báo cáo số 82/BC-UBND ngày 26/6/2020 của UBND tỉnh về kết quả thực hiện một số nội dung tại các Kỳ họp HĐND tỉnh khóa XI.
8 Báo cáo 164/BC-HĐND ngày 01/7/2020 của Đoàn giám sát HĐND tỉnh về kết quả giám sát “tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn tỉnh”.
9 Báo cáo 167/BC-HĐND ngày 04/7/2020 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã gửi đến Kỳ họ thứ Mười một và các kỳ họp trước của HĐND tỉnh khóa XI chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm.
10 Báo cáo 165/BC-HĐND ngày 04/7/2020 của HĐND tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri (Trước Kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh khóa XI).
11 Báo cáo số 60/BC-UBND ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri phục vụ hoạt động giám sát của Thường trực HĐND tỉnh khóa XI.