Tìm kiếm
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Thông báo 13/TB-HĐND

Thông báo 13/TB-HĐND ngày 10/8/2021 của HĐND tỉnh về kết quả kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

10/08/2021

10/8/2021

Nghị Quyết 02/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai quy định mức hỗ trợ đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp; mức hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

10/08/2021

10/8/2021

Nghị Quyết 03/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 125/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; học phí đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp của các trường công lập thuộc tỉnh Gia Lai năm học 2020 - 2021.

10/08/2021

10/8/2021

Nghị Quyết 40/NQ-HĐND

Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã gửi đến Kỳ họp thứ Mười sáu và các kỳ họp trước của HĐND tỉnh khóa XI chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm.

10/08/2021

10/8/2021

Nghị Quyết 41/NQ-HĐND

Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2022.

10/08/2021

10/8/2021

Nghị Quyết 42/NQ-HĐND

Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc bố trí ngân sách địa phương để mua vắc xin phòng COVID-19 và tổ chức tiêm chủng cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2021.

10/08/2021

10/8/2021

Nghị Quyết 43/NQ-HĐND

Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất bổ sung thực hiện trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

10/08/2021

10/8/2021

Nghị Quyết 44/NQ-HĐND

Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc thông qua danh mục các công trình, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa bổ sung thực hiện trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

10/08/2021

10/8/2021

Nghị Quyết 45/NQ-HĐND

Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai điều chỉnh Nghị quyết số 100/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh về việc thông qua kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 tỉnh Gia Lai

10/08/2021

10/8/2021

Nghị Quyết 46/NQ-HĐND

Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng 5 năm giai đoạn 2021- 2025 của tỉnh Gia Lai

10/08/2021

10/8/2021

Nghị Quyết 47/NQ-HĐND

Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

10/08/2021

10/8/2021

Nghị Quyết 48/NQ-HĐND

Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư vốn ngân sách địa phương năm 2021 (đợt 3) và cho ý kiến kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2021.

10/08/2021

10/8/2021

Nghị Quyết 49/NQ-HĐND

Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

10/08/2021

10/8/2021

Nghị Quyết 01/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

10/08/2021

10/8/2021

Nghị Quyết 04/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai sửa đổi khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về việc quy định khoảng cách và địa bàn để xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh ở các trường học trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ về việc Quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

10/08/2021

10/8/2021