CÁC THÔNG BÁO, BÁO CÁO TRÌNH TẠI KỲ HỌP

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Báo cáo số 140/BC-HĐND, ngày 23 tháng 8 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thẩm tra các dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình Kỳ họp thứ Tư (bất thường) - HĐND tỉnh khóa XI về lĩnh vực

XEM XÉT THÔNG QUA CÁC DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (nguồn vốn ngân sách địa phương)
2 Tờ trình đề nghị phân bổ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức cấp xã theo Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 16/1/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Tiếp tục củng cố, kiện toàn c
3 Tờ trình quy định mức kinh phí hỗ trợ Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
4 Dự thảo Nghị quyết Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
5 Dự thảo Nghị quyết phân bổ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã theo Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 16/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ cho các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai nă
6 Tờ trình 3169/TTr-UBND ngày 16/8/2017 của UBND tỉnh về việc đề nghị thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất để thực hiện các công trình trong năm 2017.

VĂN BẢN LIÊN QUAN

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 4 (bất thường), HĐND tỉnh khóa XI.
2 Một số nội dung gợi ý thảo luận tại Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XI.