CÁC THÔNG BÁO, BÁO CÁO TRÌNH TẠI KỲ HỌP

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Báo cáo số 126/BC-HĐND ngày 24/6/2019 của HĐND tỉnh về tình hình hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019.
2 Báo cáo số 80/BC-UBND ngày 21/6/2019 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019
3 Thông báo số 1870/TB-MTTQ-BTT ngày 25/6/2019 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2019, tại kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa XI.
4 Báo cáo số 77/BC-UBND ngày 21/6/2019 của UBND tỉnh Gia Lai về tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2019.
5 Báo cáo số 91/BC-UBND ngày 28/6/2019 về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2019, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
6 Báo cáo số 75/BC-UBND ngày 13/6/2019 của UBND tỉnh Gia Lai về tình hình công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.
7 Báo cáo số 79/BC-UBND ngày 21/6/2019 của UBND tỉnh Gia Lai về tình hình, kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2019 (từ ngày 15/12/2018 đến ngày 14/6/2019).
8 Báo cáo số 306/BC-HĐND ngày 04/7/2019 về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh (trình Kỳ họp thứ Chín-HĐND tỉnh khóa XI).
9 Báo cáo số 138/BC-HĐND ngày 27/6/2019 về hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh.
10 Báo cáo số 197/BC-HĐND ngày 05/7/2019 về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Ban Pháp Chế HĐND tỉnh (báo cáo tại Kỳ họp thứ Chín-HĐND tỉnh khóa XI).
11 Báo cáo số 93/BC-HĐND ngày 01/7/2019 về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh (Báo cáo tại Kỳ họp thứ Chín – HĐND tỉnh khóa XI).
12 Báo cáo số 220/BC-VKS ngày 19/6/2019 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai tại Kỳ họp thứ Chín - HĐND tỉnh khóa XI (số liệu từ ngày 01/12/2018 đến ngày 31/5/2019).
13 Báo cáo số 34/BC-VP ngày 14/6/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai trình Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa XI
14 Báo cáo số 729/BC-CTHADS ngày 14/6/2019 của Cục Thi hành án dân sự về kết quả công tác thi hành dân sự 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 (Trình kỳ họp thứ Chín- HĐND tỉnh khóa XI)
15 Báo cáo số 85/BC-UBND ngày 24/6/2019 của UBND tỉnh về kết quả thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND tỉnh về việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của HĐND tỉnh Gia Lai năm 2016, 2017
16 Báo cáo số 84/BC-UBND ngày 24/6/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 130/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2015, 2016 và Thanh tra Chính phủ năm 2014 đối với các đơn vị có liên quan tại tỉnh Gia Lai
17 Báo cáo số 53/BC-UBND ngày 22/5/2019 của UBND tỉnh Gia Lai về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Bảy- HĐND tỉnh khóa XI (kèm theo Công văn số 1033/UBND-NC ngày 16/5/2019 của UBND tỉnh về việc trả lời và chỉ đạo giải quyết một số ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ Bảy-HĐND tỉnh khóa XI).
18 Báo cáo số 62/BC-UBND ngày 06/6/2019 của UBND tỉnh về danh mục các công trình, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua các năm 2014, 2015, 2016 chưa thực hiện.
19 Báo cáo số 124/BC-HĐND ngày 14/6/2019 của HĐND tỉnh về sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 (2014 - 2019)
20 Báo cáo số 122/BC-HĐND ngày 09/5/2019 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát tình hình tổ chức thực hiện việc thu hồi diện tích đất rừng bị lấn chiếm, đất rừng không còn rừng trên địa bàn tỉnh từ năm 2017 đến thời điểm giám sát (kèm theo dự thảo nghị quyết)
21 Báo cáo số 129/BC-UBND ngày 27/6/2019 của HĐND tỉnh Gia Lai về kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã gửi đến Kỳ họp thứ Sáu chưa được giải quyết, trước và sau Kỳ họp thứ Bảy- HĐND tỉnh khóa XI
22 Báo cáo số 130/BC-HĐND ngày 27/6/2019 của HĐND tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri.
23 Văn bản số 1513-UBND-NC của UBND tỉnh ngày 08/7/2019 về việc trả lời và chỉ đạo giải quyết một số ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa XI

XEM XÉT THÔNG QUA CÁC DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Tờ trình số 715/TTr-HĐND ngày 24/6/2019 của HĐND tỉnh về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2020. (Kèm theo Báo cáo số 127/BC-HĐND ngày 24/6/2019 của HĐND tỉnh về kết quả thực hiện chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2018)
2 Dự thảo nghị quyết về việc giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp (kèm theo Báo cáo 128/BC-HĐND)
3 Tờ trình số 1219/TTr-UBND ngày 06/6/2019 của UBND tỉnh về việc đề nghị thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất phát sinh trong năm 2019.
4 Tờ trình số 1217/TTr-UBND ngày 06/6/2019 của UBND tỉnh về việc thông qua danh mục các công trình, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng phát sinh
5 Tờ trình số 1336/TTr-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh về việc trình phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh, tổng số HĐLĐ theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và biên chế hội năm 2019.
6 Tờ trình số 1180/TTr-UBND ngày 04/6/2019 của UBND tỉnh về việc chia, nhập để thành lập và đặt tên mới thôn, tổ dân phố; đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh trong Quý II năm 2019.
7 Tờ trình số 1243/TTr-UBND ngày 07/6/2016 của UBND tỉnh về việc quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; học phí đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp của các trường công lập
8 Tờ trình số 1457/TTr-UBND ngày 28/6/2019 về đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ về đầu tư du lịch, hoạt động xúc tiến du lịch và phát triển du lịch cộng đồng.
9 Tờ trình số 1319/TTr-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh về đề nghị Ban hành Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
10 Tờ trình số 1334/TTr-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Nghị quyết quy định một số chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
11 Tờ trình số 1330/TTr-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh về việc đề nghị quyết định chủ trương triển khai Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2019-2023.
12 Tờ trình số 1331/TTr-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh về đề nghị ban hành nghị quyết về một số chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
13 Tờ trình số 1508/TTr-UBND ngày 05/7/2019 của UBND tỉnh về đề nghị điều chỉnh vốn đầu tư dự án hạ tầng du lịch tỉnh Gia Lai
14 Tờ trình số 1286/TTr-UBND ngày 13/6/2019 của UBND tỉnh về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung một số dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020.
15 Tờ trình số 810/TTr-UBND ngày 17/4/2019 của UBND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường liên xã Ia Ga – Ia Lâu, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.
16 Tờ trình số 1288/TTr-UBND ngày 13/6/2019 của UBND tỉnh về phương án phân bổ kinh phí hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019.
17 Tờ trình số 1287/TTr-UBND ngày 13/6/2019 của UBND tỉnh về việc đề nghị bàn hành Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh quy định đối tượng và mức hỗ trợ vốn đầu tư s
18 Tờ trình số 1310/TTr-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành nghị quyết quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức hội nghị quốc tế và mức chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
19 Tờ trình số 1312/TTr-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành nghị quyết quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
20 Tờ trình số 1292/TTr-UBND ngày 13/6/2019 của UBND tỉnh về việc quy định quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Gia Lai.
21 Tờ trình số 1311/TTr-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh về việc quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 90, 95 tuổi và trên 100 tuổi trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
22 Tờ trình số 1218/TTr-UBND ngày 06/6/2019 của UBND tỉnh về đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án chỉnh trang đô thị thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai.
23 Tờ trình số 1329/TTr-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh về việc bố trí vốn cho các dự án bằng nguồn vốn dự phòng ngân sách địa phương kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.
24 Tờ trình số 1257/TTr-UBND ngày 10/6/2019 của UBND tỉnh về đề nghị ban hành nghị quyết bãi bỏ một số nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
25 Tờ trình số 1325/TTr-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh về đề nghị bãi bỏ Nghị quyết số 26/2004/NQ-HĐ ngày 10/12/2004 của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn phương án thực hiện Nghị định 171/2004/NĐ-CP và Nghị định 172/2004/NĐ-CP ngày 29/9/2004 của Chính phủ về các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.
26 Tờ trình số 1381/TTr-UBND ngày 21/6/2019 của UBND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư dự án đường Tôn Đức Thắng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
27 Tờ trình số 1389/TTr-UBND ngày 21/6/2019 của UBND tỉnh về đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu A – khu biệt thự nhà ở thuộc khu phức hợp huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai
28 Tờ trình số 1297/TTr-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh về đề nghị ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số quy định của Nghị quyết số 123/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh Gia Lai quy định mức chi đối với một số nội dung chi có tính chất đặc thù thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
29 Tờ trình số 1293/TTr-UBND ngày 13/6/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành nghị quyết quy định mức chi công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
30 Tờ trình số 1294/TTr-UBND ngày 13/6/2019 của UBND tỉnh về việc xin ý kiến để Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định quy định đối tượng khách trong nước được mời cơm áp dụng cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Gia Lai.

BÁO CÁO THẨM TRA CỦA CÁC BAN HĐND TỈNH

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Báo cáo số 196/BC-HĐND ngày 05/7/2019 về kết quả thẩm tra các báo cáo của UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình của Ban Pháp chế HĐND tỉnh.
2 Báo cáo 305/BC-HĐND ngày 04/7/2019 về thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách
3 Báo cáo số 92/BC-HĐND ngày 27/6/2019 về thẩm tra báo cáo do UBND tỉnh trình Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa XI đối với công tác dân tộc của Ban Dân tộc HĐND tỉnh.
4 Báo cáo số 137/BC-HĐND ngày 26/6/2019 về thẩm tra báo cáo và dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa XI của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh.

VĂN BẢN LIÊN QUAN

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Thông báo số 140/TB-HĐND ngày 06/5/2019 về Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại Hội nghị chuẩn bị nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
2 Thông báo số 145/TB-HĐND ngày 14/6/2019 về điều chỉnh thời gian tổ chức Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
3 Giấy Triệu tập Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
4 Kế hoạch 716/KH-HĐND ngày 25/6/2019 của HĐND tỉnh về tổ chức Lế dâng hoa Bác Hồ tại Quảng trường Đại Đoàn kết nhân dịp kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016- 2021
5 Danh sách Đại biểu thảo luận
6 Văn bản số 1506/UBND-KTTH ngày 05/7/2019 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 120/TB-HĐND ngày 07/12/2018 về kết quả kỳ họp thứ Bảy-HĐND tỉnh khóa XI
7 Một số nội dung gợi ý thảo luận tại Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa XI
8 Văn bản số 847/CAT-PV-PV01 ngày 07/7/2019 của Công an tỉnh Gia Lai về tổng hợp, đánh giá một số nội dung liên quan đến công tác đảm bảo TTATXH
9 Dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
10 Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tổ

CÁC DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐÃ CHỈNH SỬA DỰ KIẾN THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Tổng hợp Nghị quyết trình bày tại Kỳ họp thứ Chín - HĐND tỉnh khóa XI
2 Dự thảo Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019