Tìm kiếm
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Thông báo 34/TB-HĐND

Thông báo 34/TB-HĐND ngày 13/12/2021 của HĐND tỉnh về kết quả kỳ họp thứ Tư HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

13/12/2021

13/12/2021

Nghị Quyết 05/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương cho thời kỳ 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

10/12/2021

10/12/2021

Nghị Quyết 06/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về quy định chính sách, biện pháp nhằm đảm bảo thi hành Điều 9 Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai

10/12/2021

10/12/2021

Nghị Quyết 07/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai quy định về việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Gia Lai được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực

10/12/2021

10/12/2021

Nghị Quyết 08/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai quy định về mức tiền công cụ thể cho từng chức danh là thành viên thực hiện các nhiệm vụ thi tại các kỳ thi giáo dục phổ thông ở tỉnh Gia Lai

10/12/2021

10/12/2021

Nghị Quyết 09/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai quy định chính sách hỗ trợ tạo việc làm và khởi nghiệp đối với người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sau khi về nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai

10/12/2021

10/12/2021

Nghị Quyết 10/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai

10/12/2021

10/12/2021

Nghị Quyết 11/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2022

10/12/2021

10/12/2021

Nghị Quyết 12/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao đang tập trung tập huấn, thi đấu của tỉnh Gia Lai

10/12/2021

12/10/2021

Nghị Quyết 13/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai quy địnhmức tiền thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên, đoàn thể thao lập thành tích tại các đại hội, giải thi đấu thể thao cấp quốc gia, cấp khu vực, cấp tỉnh, cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

10/12/2021

10/12/2021

Nghị Quyết 14/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về quy định mức chi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

10/12/2021

10/12/2021

Nghị Quyết 15/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về bãi bỏ Nghị quyết số 95/2018/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh Gia Lai về thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

10/12/2021

10/12/2021

Nghị Quyết 16/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về bãi bỏ Nghị quyết số 18/2006/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2006 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc bổ sung quy hoạch chung xây dựng thành phố Pleiku đến năm 2020

10/12/2021

10/12/2021

Nghị Quyết 73/NQ-HĐND

Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

10/12/2021

10/12/2021

Nghị Quyết 74 /NQ-HĐND

Nghị quyết số 74/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 của HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

10/12/2021

10/12/2021

Nghị Quyết 75/NQ-HĐND

Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất thực hiện trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Gia Lai và sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung tại Nghị quyết số 275/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh

10/12/2021

10/12/2021

Nghị Quyết 76/NQ-HĐND

Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc thông qua danh mục các công trình, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa thực hiện trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Gia Lai và sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung tại Nghị quyết số 276/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh

10/12/2021

10/12/2021

Nghị Quyết 77/NQ-HĐND

Nghị quyết số 77/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về Kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh

10/12/2021

10/12/2021

Nghị Quyết 78/NQ-HĐND

Nghị quyết số 78/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc phân bổ dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2022

10/12/2021

10/12/2021

Nghị Quyết 81/NQ-HĐND

Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của tỉnh Gia Lai

10/12/2021

10/12/2021

 |<  < 1 - 2  >  >|