> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động các Ban > Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát tình hình “Thực hiện quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục

Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát tình hình “Thực hiện quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh”.

22/05/2014
Từ ngày 13 đến ngày 20/5/2014 Ban Dân tộc HĐND tỉnh tổ chức khảo sát về việc “Thực hiện quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh”. Đoàn khảo sát đã làm việc trực tiếp tại Ủy ban nhân dân các huyện: Chư Păh, Kông Chro, Krông Pa, thị xã Ayun Pa, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục - Đào tạo;  gặp gỡ và trao đổi, nắm bắt thông tin cũng như tâm tư nguyện vọng của 25 em thuộc diện cử tuyển hiện đang công tác trên địa bàn của các xã và các huyện, thị xã.
Từ năm 2009 đến năm 2013 Gia Lai cử tuyển được 234 học sinh trong đó học sinh dân tộc thiểu số là 208 em, chiếm tỷ lệ 88,9%. Số học sinh cử tuyển tốt nghiệp là 147 sinh viên trong đó ngành Y có 59 sinh viên. Hiện nay, có 125 em đã được tuyển dụng bố trí việc làm tại các cơ quan, ban ngành địa phương, đạt 85% (chủ yếu tuyển dụng ngành y tế). Hiện còn 22 sinh viên đã tốt nghiệp nhưng chưa bố trí được việc làm.

Qua khảo sát, cho thấy một số địa phương còn gặp nhiều khó khăn trong việc tạo nguồn cử tuyển vì ở vùng khó khăn rất ít học sinh DTTS tốt nghiệp cấp 3 (đặc biệt Kông Chro). Chất lượng đầu vào thấp, một số em không theo kịp chương trình học, bỏ học giữa chừng hoặc lưu ban nhiều năm nên cơ sở giáo dục buộc phải cho 04 em học sinh trường Bách Khoa Đà Nẵng thôi học vì không có khả năng tốt nghiệp ra trường; cơ chế phối hợp trong xét tuyển cử đi học, ngành nghề đào tạo, quản lý sử dụng sau đào tạo chưa có sự thống nhất, đồng bộ. Do đó các huyện không nắm được danh sách các em tốt nghiệp ra trường để bố trí việc làm.

Đoàn khảo sát đánh giá những kết quả đạt được trong công tác cử tuyển và bố trí việc làm cho sinh viên cử tuyển sau khi tốt nghiệp ra trường trong thời gian qua, đồng thời đề nghị các sở ngành tăng cường cơ chế phối hợp thống nhất giữa Sở Giáo dục - Đào tạo và Sở Nội vụ trong quá trình xét tuyển và bố trí việc làm sau đào tạo, xây dựng kế hoạch đào tạo gắn với vị trí việc làm cho các sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường theo quy định. Đoàn khảo sát  sẽ họp xem xét và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền theo quy định vào ngày 26/5/2014
 
                                                                             Tin và ảnh Việt Hường

Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát tình hình “Thực hiện quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh”.

22/05/2014
Từ ngày 13 đến ngày 20/5/2014 Ban Dân tộc HĐND tỉnh tổ chức khảo sát về việc “Thực hiện quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh”. Đoàn khảo sát đã làm việc trực tiếp tại Ủy ban nhân dân các huyện: Chư Păh, Kông Chro, Krông Pa, thị xã Ayun Pa, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục - Đào tạo;  gặp gỡ và trao đổi, nắm bắt thông tin cũng như tâm tư nguyện vọng của 25 em thuộc diện cử tuyển hiện đang công tác trên địa bàn của các xã và các huyện, thị xã.
Từ năm 2009 đến năm 2013 Gia Lai cử tuyển được 234 học sinh trong đó học sinh dân tộc thiểu số là 208 em, chiếm tỷ lệ 88,9%. Số học sinh cử tuyển tốt nghiệp là 147 sinh viên trong đó ngành Y có 59 sinh viên. Hiện nay, có 125 em đã được tuyển dụng bố trí việc làm tại các cơ quan, ban ngành địa phương, đạt 85% (chủ yếu tuyển dụng ngành y tế). Hiện còn 22 sinh viên đã tốt nghiệp nhưng chưa bố trí được việc làm.

Qua khảo sát, cho thấy một số địa phương còn gặp nhiều khó khăn trong việc tạo nguồn cử tuyển vì ở vùng khó khăn rất ít học sinh DTTS tốt nghiệp cấp 3 (đặc biệt Kông Chro). Chất lượng đầu vào thấp, một số em không theo kịp chương trình học, bỏ học giữa chừng hoặc lưu ban nhiều năm nên cơ sở giáo dục buộc phải cho 04 em học sinh trường Bách Khoa Đà Nẵng thôi học vì không có khả năng tốt nghiệp ra trường; cơ chế phối hợp trong xét tuyển cử đi học, ngành nghề đào tạo, quản lý sử dụng sau đào tạo chưa có sự thống nhất, đồng bộ. Do đó các huyện không nắm được danh sách các em tốt nghiệp ra trường để bố trí việc làm.

Đoàn khảo sát đánh giá những kết quả đạt được trong công tác cử tuyển và bố trí việc làm cho sinh viên cử tuyển sau khi tốt nghiệp ra trường trong thời gian qua, đồng thời đề nghị các sở ngành tăng cường cơ chế phối hợp thống nhất giữa Sở Giáo dục - Đào tạo và Sở Nội vụ trong quá trình xét tuyển và bố trí việc làm sau đào tạo, xây dựng kế hoạch đào tạo gắn với vị trí việc làm cho các sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường theo quy định. Đoàn khảo sát  sẽ họp xem xét và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền theo quy định vào ngày 26/5/2014
 
                                                                             Tin và ảnh Việt Hường