> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động các Ban > Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát hoạt động thanh tra hành chính trên địa bàn tỉnh

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát hoạt động thanh tra hành chính trên địa bàn tỉnh

31/08/2018
Thực hiện Quyết định số 139/QĐ-HĐND ngày 06/8/2018 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về việc thành lập Đoàn giám sát “Hoạt động thanh tra hành chính trên địa bàn tỉnh”; Kế hoạch giám sát 140/KH-HĐND ngày 10/8/2018 và Thông báo số 141/TB-HĐND ngày 17/8/2018 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh, từ ngày 27 đến ngày 29/8/2018, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Rah Lan Chung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát trực tiếp tại UBND huyện Đăk Pơ, Ia Pa và Đức Cơ về hoạt động thanh tra hành chính trên địa bàn.
Qua giám sát tại UBND các huyện Đăk Pơ, Ia Pa và huyện Đức Cơ cho thấy: UBND các huyện đã tập trung triển khai thực hiện tốt công tác thanh tra hành chính, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng. Hàng năm, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Thanh tra tỉnh, UBND các huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu xây dựng kế hoạch thanh tra và phê duyệt đúng theo quy định; đồng thời, triển khai các cuộc thanh tra đảm bảo theo kế hoạch. Công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo cũng được thực hiện đúng quy trình quy định. Cụ thể, từ đầu năm 2017 đến ngày 30/6/2018, UBND huyện Đăk Pơ: Triển khai 8 cuộc thanh tra về tình hình thu-chi tài chính tại một số xã và đơn vị trường học trên địa bàn. Qua thanh tra đã phát hiện 6 vụ sai phạm về kinh tế với tổng số tiền sai phạm hơn 86 triệu đồng, kiến nghị nộp ngân sách nhà nước gần 79 triệu đồng; đến nay đối tượng thanh tra đã chấp hành đầy đủ, đạt tỷ lệ 100%. Ngoài ra, Thanh tra huyện còn tham mưu UBND huyện giải quyết 2 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền. Tại Ia Pa, UBND huyện đã triển khai 11/16 cuộc thanh tra, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, tài chính ngân sách, công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư và công tác thanh tra trách nhiệm thủ trưởng đơn vị trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm về kinh tế với tổng số tiền 263.193.250 đồng, kiến nghị nộp vào ngân sách 140.858.250 đồng. UBND huyện Đức Cơ cũng đã triển khai 06/10 cuộc thanh tra, tập trung vào công tác quản lý, sử dụng tài chính và thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại các trường học; công tác quản ly, sử dụng đất và xét đề nghị cấp giấy CNQSDĐ; công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí xã;...
 
Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động thanh tra hành chính còn một số hạn chế, khó khăn: với biên chế được giao (bình quân từ 4 đến 5 biên chế/huyện), có những thời điểm trong cùng một thời gian phải thực hiện đồng thời nhiều nhiệm vụ (vừa thanh tra theo kế hoạch, vừa phải thực hiện các cuộc thanh tra phát sinh theo chỉ đạo của cấp trên và đồng thời phải giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo), do đó ảnh hưởng đến thời hạn tiến hành cuộc thanh tra; công tác phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện cùng cấp để hướng dẫn nghiệp vụ công tác cho Ban Thanh tra nhân dân thuộc cơ quan nhà nước theo Nghị định 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ chưa được quan tâm; công tác công khai kết luận thanh tra chưa đúng theo quy định của Điều 39 Luật Thanh tra và Điều 46 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP; Đơn thư phát sinh ở cơ sở có nhiều nội dung lồng ghép khiếu nại, tố cáo, kiến nghị đòi hỏi phải có thời gian phân tích xác minh từng nội dung để xem xét....
 
Qua giám sát, ông Ra Lan Chung, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong hoạt động thanh tra hành chính của UBND các huyện trong thời gian qua và ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của UBND các huyện. Đồng thời, đề nghị UBND huyện cần quan tâm củng cố biên chế của cơ quan Thanh tra; cần có văn bản chấn chỉnh việc quản lý tài chính ngân sách ở các xã và đơn vị trường học, chỉ đạo và gắn trách nhiệm ngành Tài chính trong việc giám sát, kiểm tra, thanh-quyết toán tài chính, ngân sách của các trường học một cách chặt chẽ. Bên cạnh đó, huy động các lực lượng khác cùng tham gia với Thanh tra để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ, minh bạch kết luận sau thanh tra;...
 
Tiếp tục Kế hoạch giám sát, ngày 30 và 31/8/2018, Đoàn giám sát sẽ tiếp tục giám sát tại UBND huyện Mang Yang, Chư Sê. Sau đó, Đoàn có buổi làm việc với Thanh tra tỉnh vào ngày 04/9/2018./.
 
-Trà Giang-
 

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát hoạt động thanh tra hành chính trên địa bàn tỉnh

31/08/2018
Thực hiện Quyết định số 139/QĐ-HĐND ngày 06/8/2018 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về việc thành lập Đoàn giám sát “Hoạt động thanh tra hành chính trên địa bàn tỉnh”; Kế hoạch giám sát 140/KH-HĐND ngày 10/8/2018 và Thông báo số 141/TB-HĐND ngày 17/8/2018 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh, từ ngày 27 đến ngày 29/8/2018, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Rah Lan Chung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát trực tiếp tại UBND huyện Đăk Pơ, Ia Pa và Đức Cơ về hoạt động thanh tra hành chính trên địa bàn.
Qua giám sát tại UBND các huyện Đăk Pơ, Ia Pa và huyện Đức Cơ cho thấy: UBND các huyện đã tập trung triển khai thực hiện tốt công tác thanh tra hành chính, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng. Hàng năm, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Thanh tra tỉnh, UBND các huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu xây dựng kế hoạch thanh tra và phê duyệt đúng theo quy định; đồng thời, triển khai các cuộc thanh tra đảm bảo theo kế hoạch. Công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo cũng được thực hiện đúng quy trình quy định. Cụ thể, từ đầu năm 2017 đến ngày 30/6/2018, UBND huyện Đăk Pơ: Triển khai 8 cuộc thanh tra về tình hình thu-chi tài chính tại một số xã và đơn vị trường học trên địa bàn. Qua thanh tra đã phát hiện 6 vụ sai phạm về kinh tế với tổng số tiền sai phạm hơn 86 triệu đồng, kiến nghị nộp ngân sách nhà nước gần 79 triệu đồng; đến nay đối tượng thanh tra đã chấp hành đầy đủ, đạt tỷ lệ 100%. Ngoài ra, Thanh tra huyện còn tham mưu UBND huyện giải quyết 2 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền. Tại Ia Pa, UBND huyện đã triển khai 11/16 cuộc thanh tra, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, tài chính ngân sách, công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư và công tác thanh tra trách nhiệm thủ trưởng đơn vị trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm về kinh tế với tổng số tiền 263.193.250 đồng, kiến nghị nộp vào ngân sách 140.858.250 đồng. UBND huyện Đức Cơ cũng đã triển khai 06/10 cuộc thanh tra, tập trung vào công tác quản lý, sử dụng tài chính và thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại các trường học; công tác quản ly, sử dụng đất và xét đề nghị cấp giấy CNQSDĐ; công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí xã;...
 
Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động thanh tra hành chính còn một số hạn chế, khó khăn: với biên chế được giao (bình quân từ 4 đến 5 biên chế/huyện), có những thời điểm trong cùng một thời gian phải thực hiện đồng thời nhiều nhiệm vụ (vừa thanh tra theo kế hoạch, vừa phải thực hiện các cuộc thanh tra phát sinh theo chỉ đạo của cấp trên và đồng thời phải giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo), do đó ảnh hưởng đến thời hạn tiến hành cuộc thanh tra; công tác phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện cùng cấp để hướng dẫn nghiệp vụ công tác cho Ban Thanh tra nhân dân thuộc cơ quan nhà nước theo Nghị định 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ chưa được quan tâm; công tác công khai kết luận thanh tra chưa đúng theo quy định của Điều 39 Luật Thanh tra và Điều 46 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP; Đơn thư phát sinh ở cơ sở có nhiều nội dung lồng ghép khiếu nại, tố cáo, kiến nghị đòi hỏi phải có thời gian phân tích xác minh từng nội dung để xem xét....
 
Qua giám sát, ông Ra Lan Chung, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong hoạt động thanh tra hành chính của UBND các huyện trong thời gian qua và ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của UBND các huyện. Đồng thời, đề nghị UBND huyện cần quan tâm củng cố biên chế của cơ quan Thanh tra; cần có văn bản chấn chỉnh việc quản lý tài chính ngân sách ở các xã và đơn vị trường học, chỉ đạo và gắn trách nhiệm ngành Tài chính trong việc giám sát, kiểm tra, thanh-quyết toán tài chính, ngân sách của các trường học một cách chặt chẽ. Bên cạnh đó, huy động các lực lượng khác cùng tham gia với Thanh tra để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ, minh bạch kết luận sau thanh tra;...
 
Tiếp tục Kế hoạch giám sát, ngày 30 và 31/8/2018, Đoàn giám sát sẽ tiếp tục giám sát tại UBND huyện Mang Yang, Chư Sê. Sau đó, Đoàn có buổi làm việc với Thanh tra tỉnh vào ngày 04/9/2018./.
 
-Trà Giang-