> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động các Ban > Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra 13 nội dung trên lĩnh vực văn hóa, xã hội

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra 13 nội dung trên lĩnh vực văn hóa, xã hội

14/06/2018
Sáng ngày 12/6/2018, tại Trụ sở Văn phòng HĐND tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thẩm tra Báo cáo số 50/BC-UBND ngày 31/5/2018 của UBND tỉnh về kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XI gồm 13 nội dung trên lĩnh vực văn hóa, xã hội.
Trên cơ sở xem xét Báo cáo số 50/BC-UBND ngày 31/5/2018 của UBND tỉnh; báo cáo giám sát của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh; các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, ý kiến thảo luận của các thành viên Ban, giải trình của UBND tỉnh, các sở, ngành có liên quan và xem xét tình hình thực tế việc giải quyết các kiến nghị của cử tri; Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo số 50/BC-UBND ngày 31/5/2018 của UBND tỉnh về giải quyết các kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XI. UBND tỉnh đã nghiêm túc tiếp thu và tích cực chỉ đạo các ngành, các cấp có liên quan tập trung giải quyết các kiến nghị chính đáng của cử tri đã gửi đến Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XI theo thẩm quyền và chức trách, nhiệm vụ được phân công, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; nội dung giải quyết các kiến nghị cơ bản đi vào trọng tâm, đúng vấn đề cử tri nêu ra, đúng thẩm quyền xử lý theo nhiệm vụ được phân công và đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của cử tri.
 
Bên cạnh đó, Ban đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt hơn một số nội dung: UBND tỉnh cần nêu rõ cơ chế, chính sách và giải pháp cụ thể, cần quan tâm giải pháp tự tạo việc làm của người dân trên địa bàn tỉnh, giải pháp đào tạo nghề cho lao động nông thôn,..; sớm ban hành Quyết định quy định về giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy tại các trường cho học sinh trên địa bàn tỉnh theo quy định; tiếp tục đề xuất các bộ, ngành trung ương sửa đổi tiêu chuẩn bàn ghế học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông phù hợp với học sinh các cấp trong giai đoạn hiện nay; đề xuất Chính phủ, các bộ, ngành trung ương ban hành quy định chi tiết một số điều của Luật Lâm nghiệp để đảm bảo quyền lợi cho các lực lượng tham gia bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh./.
 
TH: Q. Vinh
 

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra 13 nội dung trên lĩnh vực văn hóa, xã hội

14/06/2018
Sáng ngày 12/6/2018, tại Trụ sở Văn phòng HĐND tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thẩm tra Báo cáo số 50/BC-UBND ngày 31/5/2018 của UBND tỉnh về kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XI gồm 13 nội dung trên lĩnh vực văn hóa, xã hội.
Trên cơ sở xem xét Báo cáo số 50/BC-UBND ngày 31/5/2018 của UBND tỉnh; báo cáo giám sát của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh; các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, ý kiến thảo luận của các thành viên Ban, giải trình của UBND tỉnh, các sở, ngành có liên quan và xem xét tình hình thực tế việc giải quyết các kiến nghị của cử tri; Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo số 50/BC-UBND ngày 31/5/2018 của UBND tỉnh về giải quyết các kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XI. UBND tỉnh đã nghiêm túc tiếp thu và tích cực chỉ đạo các ngành, các cấp có liên quan tập trung giải quyết các kiến nghị chính đáng của cử tri đã gửi đến Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XI theo thẩm quyền và chức trách, nhiệm vụ được phân công, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; nội dung giải quyết các kiến nghị cơ bản đi vào trọng tâm, đúng vấn đề cử tri nêu ra, đúng thẩm quyền xử lý theo nhiệm vụ được phân công và đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của cử tri.
 
Bên cạnh đó, Ban đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt hơn một số nội dung: UBND tỉnh cần nêu rõ cơ chế, chính sách và giải pháp cụ thể, cần quan tâm giải pháp tự tạo việc làm của người dân trên địa bàn tỉnh, giải pháp đào tạo nghề cho lao động nông thôn,..; sớm ban hành Quyết định quy định về giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy tại các trường cho học sinh trên địa bàn tỉnh theo quy định; tiếp tục đề xuất các bộ, ngành trung ương sửa đổi tiêu chuẩn bàn ghế học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông phù hợp với học sinh các cấp trong giai đoạn hiện nay; đề xuất Chính phủ, các bộ, ngành trung ương ban hành quy định chi tiết một số điều của Luật Lâm nghiệp để đảm bảo quyền lợi cho các lực lượng tham gia bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh./.
 
TH: Q. Vinh