> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động các Ban > Thành phố Pleiku theo dõi, đôn đốc giải quyết đơn kịp thời, đúng quy định

Thành phố Pleiku theo dõi, đôn đốc giải quyết đơn kịp thời, đúng quy định

27/04/2023
Sáng ngày 26/4/2023, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh “Về việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của UBND huyện do HĐND cấp tỉnh, HĐND thành phố chuyển đến từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến tháng 01/2023” do Bà Nguyễn Thị Tường Linh, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với UBND thành phố Pleiku. 
 
quang-canh-buoi-lam-viec-tai-UBND-thanh-pho-Pleiku.jpg
Quang cảnh buổi giám sát

Theo báo cáo của UBND thành phố, việc tiếp nhận, xử ý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị do HĐND tỉnh, HĐND thành phố chuyển đến từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến tháng 01/2023, được UBND thành phố quan tâm chỉ đạo các phòng, ban, chuyên môn tham mưu, giải quyết kịp thời, đúng quy định. Trong giai đoạn giám sát, UBND thành phố đã tiếp nhận 23 đơn kiến nghị do HĐND tỉnh, HĐND thành phố chuyển đến; kết quả đã giải quyết xong 21/23 đơn kiến nghị, đạt tỷ lệ 91,30%. Trong đó: đã giải quyết 17/18 đơn kiến nghị do HĐND tỉnh chuyển đến, đạt tỷ lệ 94,44%; 04/05 đơn kiến nghị do HĐND thành phố chuyển đến, đạt tỷ lệ 80%. Nội dung đơn kiến nghị chủ yếu liên quan đến bồi thường, tái định cư, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của thành phố. Đồng thời, UBND thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo quán triệt đến Trưởng Ban tiếp công dân thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn trực thuộc thành phố và Chủ tịch UBND các xã, phường thực hiện nghiêm chế độ tiếp công dân; gắn công tác tiếp công dân với giải quyết có hiệu quả đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và phản ánh. Ngoài ra, thành phố còn chỉ đạo các cơ quan chuyên môn duy trì thường xuyên chuyên mục “Trả lời bạn nghe đài” trên sóng phát thanh của Thành phố, chuyên mục “Hỏi đáp pháp luật” trên cổng thông tin điện tử của UBND thành phố với nội dung tuyên truyền về Luật và các văn bản có liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. 

Tại buổi làm việc, thành viên Đoàn giám sát đã tập trung làm rõ các tồn tại, hạn chế mà UBND thành phố đã chỉ ra trong báo cáo và đề nghị UBND thành phố làm rõ thêm một số nội dung như: Đối với các đơn đã giải quyết xong có được sự đồng thuận của người dân; trình độ năng lực của cán bộ, công chức tham mưu tiếp nhận, phân loại để xử lý và giải quyết đơn và kinh phí thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với đội ngũ làm công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn tại các xã, phường có đảm bảo hay không; công tác kiểm tra, thanh tra và công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có thực hiện thường xuyên, kịp thời; ,…việc giải quyết thủ tục hành liên quan đến lĩnh vực đất đai, dẫn đến phát sinh đơn kiến nghị, phản ánh của công dân.
 
Dai-dien-Thanh-tra-thanh-pho-lam-ro-mot-so-noi-dung-cua-Doan-giam-sat.jpg
Đại diện Thanh tra thành phố làm rõ một số nội dung của Đoàn giám sát

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh - Bà Nguyễn Thị Tường Linh ghi nhận những kết quả đạt được của UBND thành phố trong việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn do HĐND tỉnh, HĐND thành phố chuyển đến từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến tháng 01/2023, đã góp phần đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Qua đó, đề nghị thành phố có giải pháp khắc phục các tồn tại hạn chế đã nêu tại báo cáo; đồng thời, cần tiếp tục nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, thực hiện tốt việc phân loại xử lý đơn, đảm bảo giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị kịp thời, đảm bảo quyền lợi của người dân; tăng cường công tác đối thoại, hòa giải ở cơ sở để kịp thời tháo gỡ, giải quyết hiệu quả khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật; đối với các vụ việc phức tạp cần phối hợp, tranh thủ ý kiến của các sở, ban ngành có liên quan để kịp thời có biện pháp tháo gỡ, giải quyết cho người dân./.
      Trà Giang

Thành phố Pleiku theo dõi, đôn đốc giải quyết đơn kịp thời, đúng quy định

27/04/2023
Sáng ngày 26/4/2023, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh “Về việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của UBND huyện do HĐND cấp tỉnh, HĐND thành phố chuyển đến từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến tháng 01/2023” do Bà Nguyễn Thị Tường Linh, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với UBND thành phố Pleiku. 
 
quang-canh-buoi-lam-viec-tai-UBND-thanh-pho-Pleiku.jpg
Quang cảnh buổi giám sát

Theo báo cáo của UBND thành phố, việc tiếp nhận, xử ý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị do HĐND tỉnh, HĐND thành phố chuyển đến từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến tháng 01/2023, được UBND thành phố quan tâm chỉ đạo các phòng, ban, chuyên môn tham mưu, giải quyết kịp thời, đúng quy định. Trong giai đoạn giám sát, UBND thành phố đã tiếp nhận 23 đơn kiến nghị do HĐND tỉnh, HĐND thành phố chuyển đến; kết quả đã giải quyết xong 21/23 đơn kiến nghị, đạt tỷ lệ 91,30%. Trong đó: đã giải quyết 17/18 đơn kiến nghị do HĐND tỉnh chuyển đến, đạt tỷ lệ 94,44%; 04/05 đơn kiến nghị do HĐND thành phố chuyển đến, đạt tỷ lệ 80%. Nội dung đơn kiến nghị chủ yếu liên quan đến bồi thường, tái định cư, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của thành phố. Đồng thời, UBND thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo quán triệt đến Trưởng Ban tiếp công dân thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn trực thuộc thành phố và Chủ tịch UBND các xã, phường thực hiện nghiêm chế độ tiếp công dân; gắn công tác tiếp công dân với giải quyết có hiệu quả đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và phản ánh. Ngoài ra, thành phố còn chỉ đạo các cơ quan chuyên môn duy trì thường xuyên chuyên mục “Trả lời bạn nghe đài” trên sóng phát thanh của Thành phố, chuyên mục “Hỏi đáp pháp luật” trên cổng thông tin điện tử của UBND thành phố với nội dung tuyên truyền về Luật và các văn bản có liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. 

Tại buổi làm việc, thành viên Đoàn giám sát đã tập trung làm rõ các tồn tại, hạn chế mà UBND thành phố đã chỉ ra trong báo cáo và đề nghị UBND thành phố làm rõ thêm một số nội dung như: Đối với các đơn đã giải quyết xong có được sự đồng thuận của người dân; trình độ năng lực của cán bộ, công chức tham mưu tiếp nhận, phân loại để xử lý và giải quyết đơn và kinh phí thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với đội ngũ làm công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn tại các xã, phường có đảm bảo hay không; công tác kiểm tra, thanh tra và công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có thực hiện thường xuyên, kịp thời; ,…việc giải quyết thủ tục hành liên quan đến lĩnh vực đất đai, dẫn đến phát sinh đơn kiến nghị, phản ánh của công dân.
 
Dai-dien-Thanh-tra-thanh-pho-lam-ro-mot-so-noi-dung-cua-Doan-giam-sat.jpg
Đại diện Thanh tra thành phố làm rõ một số nội dung của Đoàn giám sát

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh - Bà Nguyễn Thị Tường Linh ghi nhận những kết quả đạt được của UBND thành phố trong việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn do HĐND tỉnh, HĐND thành phố chuyển đến từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến tháng 01/2023, đã góp phần đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Qua đó, đề nghị thành phố có giải pháp khắc phục các tồn tại hạn chế đã nêu tại báo cáo; đồng thời, cần tiếp tục nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, thực hiện tốt việc phân loại xử lý đơn, đảm bảo giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị kịp thời, đảm bảo quyền lợi của người dân; tăng cường công tác đối thoại, hòa giải ở cơ sở để kịp thời tháo gỡ, giải quyết hiệu quả khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật; đối với các vụ việc phức tạp cần phối hợp, tranh thủ ý kiến của các sở, ban ngành có liên quan để kịp thời có biện pháp tháo gỡ, giải quyết cho người dân./.
      Trà Giang