> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động các Ban > Ban Pháp chế HĐND tỉnh ban hành Kế hoạch giám sát “Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái

Ban Pháp chế HĐND tỉnh ban hành Kế hoạch giám sát “Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh Gia Lai”

08/04/2014
Thực hiện Chương trình hoạt động năm 2014, ngày 07/4/2014 Ban Pháp chế HĐND tỉnh ban hành Quyết định số 80/QĐ-HĐND về việc thành lập Đoàn giám sát và Kế hoạch giám sát “Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 
Theo Kế hoạch, từ ngày 23/4/2014 đến ngày 25/4/2014, Ban sẽ tiến hành giám sát trực tiếp tại Sở Giao thông-Vận tải tỉnh; Công ty TNHH Vận tải ô tô Gia Lai (Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe, Trung tâm sát hạch lái xe Loại I); Công ty Cổ phần Xây dựng và Vận tải Gia Lai (Trung tâm Dạy nghề lái xe; Trung tâm sát hạch lái xe Loại II) và giám sát gián tiếp qua báo cáo đối với Trung tâm Đào tạo nghề tại Gia Lai; Trường Trung cấp nghề số 21; Trường Trung cấp nghề số 15; Trường Cao đẳng nghề Gia Lai; Công ty TNHH MTV Khánh Bảo; Trung tâm dạy nghề huyện Đức Cơ.

Mục đích giám sát: Xem xét, đánh giá việc thực hiện các quy định về đào tạo, tổ chức sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh Gia Lai từ năm 2012 đến nay- những kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; đồng thời, xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, địa phương; từ đó đưa ra đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và thực hiện có hiệu quả hơn công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh; góp phần nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ và chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông./.
                                                                                      Trà Giang

Ban Pháp chế HĐND tỉnh ban hành Kế hoạch giám sát “Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh Gia Lai”

08/04/2014
Thực hiện Chương trình hoạt động năm 2014, ngày 07/4/2014 Ban Pháp chế HĐND tỉnh ban hành Quyết định số 80/QĐ-HĐND về việc thành lập Đoàn giám sát và Kế hoạch giám sát “Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 
Theo Kế hoạch, từ ngày 23/4/2014 đến ngày 25/4/2014, Ban sẽ tiến hành giám sát trực tiếp tại Sở Giao thông-Vận tải tỉnh; Công ty TNHH Vận tải ô tô Gia Lai (Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe, Trung tâm sát hạch lái xe Loại I); Công ty Cổ phần Xây dựng và Vận tải Gia Lai (Trung tâm Dạy nghề lái xe; Trung tâm sát hạch lái xe Loại II) và giám sát gián tiếp qua báo cáo đối với Trung tâm Đào tạo nghề tại Gia Lai; Trường Trung cấp nghề số 21; Trường Trung cấp nghề số 15; Trường Cao đẳng nghề Gia Lai; Công ty TNHH MTV Khánh Bảo; Trung tâm dạy nghề huyện Đức Cơ.

Mục đích giám sát: Xem xét, đánh giá việc thực hiện các quy định về đào tạo, tổ chức sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh Gia Lai từ năm 2012 đến nay- những kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; đồng thời, xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, địa phương; từ đó đưa ra đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và thực hiện có hiệu quả hơn công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh; góp phần nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ và chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông./.
                                                                                      Trà Giang