> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động ĐĐBQH > Những điểm mới cơ bản của Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Những điểm mới cơ bản của Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

06/02/2023
Với 12 chương, 121 điều (tăng 3 chương và 30 điều so với Luật hiện hành), Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) đã lấy người bệnh làm trung tâm cho mọi hoạt động cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; tiếp tục thực hiện chính sách xã hội hóa và đa dạng hóa các loại hình dịch vụ y tế; bảo đảm sự công bằng giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và tư nhân.
Sáng 03/02/2023, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Quyền Chủ tịch nước công bố Luật Khám bệnh, chữa bệnh. Luật đã được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 09/01/2023 tại Kỳ họp bất thường lần thứ 2. Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu một số điểm mới cơ bản của Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi):
image001.jpg

Những điểm mới cơ bản của Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

06/02/2023
Với 12 chương, 121 điều (tăng 3 chương và 30 điều so với Luật hiện hành), Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) đã lấy người bệnh làm trung tâm cho mọi hoạt động cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; tiếp tục thực hiện chính sách xã hội hóa và đa dạng hóa các loại hình dịch vụ y tế; bảo đảm sự công bằng giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và tư nhân.
Sáng 03/02/2023, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Quyền Chủ tịch nước công bố Luật Khám bệnh, chữa bệnh. Luật đã được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 09/01/2023 tại Kỳ họp bất thường lần thứ 2. Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu một số điểm mới cơ bản của Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi):
image001.jpg