> Tin tức - Sự kiện > Tin HĐND cấp huyện, xã > Những đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Kông Chro

Những đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Kông Chro

22/12/2022
Năm 2022, Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Kông Chro đã có nhiều đổi mới, chủ động vào cuộc, làm tốt hơn vai trò người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân. 
 
Thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 27 tháng 7 năm 2021 của HĐND huyện Kông Chro về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2022 và Kế hoạch số 14/KH-HĐND ngày 07 tháng 01 năm 2022 về hoạt động công tác của Thường trực HĐND huyện năm 2022. Thường trực HĐND huyện đã tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022.

Trong năm 2022, Thường trực HĐND huyện đã phối hợp với UBND huyện chuẩn bị tốt nội dung và tổ chức thành công 05 Kỳ họp của HĐND huyện đảm bảo chất lượng, đúng quy trình và hiệu quả. Thường trực HĐND huyện đã phân công các Ban HĐND huyện thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp để làm cơ sở cho đại biểu HĐND huyện thảo luận và quyết định. Đồng thời, sau các kỳ họp, Thường trực HĐND huyện đã ban hành kịp thời thông báo kết quả Kỳ họp và 31 Nghị quyết đúng quy định. Các phiên họp Thường trực HĐND huyện định kỳ hàng tháng được duy trì thường xuyên để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trong tháng và triển khai các nhiệm vụ những tháng tiếp theo; đồng thời, nắm bắt những vấn đề khó khăn, hạn chế để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức giám sát, khảo sát.
 
sua-1.jpg
Kỳ họp thứ Mười, HĐND huyện Kông Chro, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn đã từng bước được nâng lên, Thường trực HĐND huyện đã ban hành văn bản đề nghị các Ban HĐND huyện, các Tổ đại biểu HĐND và các vị đại biểu HĐND huyện chuẩn bị nội dung chất vấn. Tại các kỳ họp thuờng lệ HĐND huyện trong năm 2022 đã có 17 đại biểu chất vấn, lãnh đạo các đơn vị chịu sự chất vấn đã thẳng thắn nhìn nhận nguyên nhân còn tồn tại, trách nhiệm của đơn vị và đưa ra các giải pháp để triển khai thực hiện những vấn đề mà đại biểu HĐND huyện chất vấn tại kỳ họp.

HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện đã tổ chức thực hiện giám sát, khảo sát với 25 chuyên đề. Trước khi tiến hành giám sát, Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện đã ban hành Quyết định thành lập Đoàn Giám sát, xây dựng Kế hoạch, đề cương báo cáo, thông báo về thành phần, thời gian, địa điểm giám sát đảm bảo theo quy trình quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015. Sau khi hoàn thành giám sát, đã xây dựng báo cáo giám sát đánh giá đúng thực trạng kết quả đạt được, nêu rõ hạn chế, khuyết điểm, từ đó đưa ra những kiến nghị để các cơ quan liên quan có biện pháp khắc phục. Hầu hết, các kiến nghị sau giám sát đã được UBND huyện chỉ đạo, đôn đốc các ngành chức năng, UBND các xã, thị trấn kịp thời tiếp thu, giải quyết.

Hoạt động giám sát của Tổ đại biểu HĐND huyện cũng đã được triển khai theo quy định. Trong năm đã có 06/06  Tổ đại biểu HĐND huyện ban hành Quyết định, kế hoạch, tổ chức giám sát với 13 chuyên đề và đã xây dựng báo cáo kết quả giám sát gửi về Thường trực HĐND huyện.

Tổ chức thành công Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa đồng chí Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Chủ tịch UBND huyện với trẻ em trên địa bàn huyện năm 2022, tại Hội nghị, có 80 học sinh đại diện cho trên 14.000 học sinh trên địa bàn huyện tham dự với 11 lượt trẻ em phát biểu ý kiến, kiến nghị với đại biểu HĐND huyện về những nhóm vấn đề: Chế độ, chính sách - đầu tư cơ sở hạ tầng; vấn đề thiếu nhân viên y tế trường học; vấn đề quyền trẻ em, an toàn cho trẻ em, xâm hại trẻ em; an toàn giao thông.

Trong năm, đã tổ chức 01 Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn lần thứ Hai, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội nghị đã đánh giá kết quả hoạt động của Thường trực HĐND huyện, Thường trực HĐND các xã, thị trấn từ Hội nghị giao ban lần thứ Nhất đến tháng 10/2022. Trao đổi, thảo luận chuyên đề “Kinh nghiệm trong công tác tổ chức Kỳ họp của HĐND 02 cấp”; nghiên cứu báo cáo của Thường trực HĐND huyện về tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND cấp huyện, xã từ sau Hội nghị giao ban lần thứ Nhất và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, tại Hội nghị đã nghe 17 ý kiến tham luận của các Ban HĐND huyện và Thường trực HĐND 14 xã, thị trấn; nội dung thảo luận phản ánh thực tiễn hoạt động của Thường trực HĐND các xã, thị trấn, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của Thường trực HĐND hai cấp, đồng thời đề ra giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã trong thời gian tới.

Hoạt động tiếp xúc cử tri và giải quyết kiến nghị của cử tri đã được quan tâm đúng mức, Thường trực HĐND huyện đã phối hợp với UBND huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức cho 32 vị đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước và sau các Kỳ họp HĐND huyện khóa VII trong năm 2022 với trên 2.176 cử tri và có 367 lượt ý kiến, kiến nghị. Qua các Hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau các Kỳ họp, các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được tổng hợp và chuyển để các cấp giải quyết theo thẩm quyền. Phần lớn các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện, xã đã được các ngành chức năng trả lời tại Hội nghị tiếp xúc cử tri. Ngoài ra, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức giám sát kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được gửi đến các kỳ họp của HĐND huyện khóa VII chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm; Giám sát kết quả đã chỉ đạo xử lý, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri được Thường trực HĐND huyện chuyển đến UBND huyện tại các Kỳ họp của HĐND huyện. 

Với những kết quả nêu trên, chất lượng hoạt động của HĐND huyện đã từng bước được đổi mới, khẳng định được vai trò của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đáp ứng được nhu cầu và nguyện vọng của cử tri huyện nhà. Ghi nhận những thành tích đã đạt được, tại kỳ họp lần thứ Mười, HĐND huyện khoá VII, chủ tịch UBND huyện đã tặng giấy khen cho 11 tập thể và 15 cá nhân đã có nhiều thành tích trong hoạt động của HĐND huyện, xã năm 2022.

Từ những kết quả đạt được trong năm 2022, HĐND huyện Kông Chro sẽ tiếp tục đổi mới và không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của mình, tăng cường và nâng cao chất lượng hoạt động giám sát để cùng với huyện thực hiện thắng lợi 21 chỉ tiêu trong năm 2023 mà Nghị quyết của HĐND đã đề ra./.
Đỗ Xuân Hùng

Những đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Kông Chro

22/12/2022
Năm 2022, Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Kông Chro đã có nhiều đổi mới, chủ động vào cuộc, làm tốt hơn vai trò người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân. 
 
Thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 27 tháng 7 năm 2021 của HĐND huyện Kông Chro về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2022 và Kế hoạch số 14/KH-HĐND ngày 07 tháng 01 năm 2022 về hoạt động công tác của Thường trực HĐND huyện năm 2022. Thường trực HĐND huyện đã tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022.

Trong năm 2022, Thường trực HĐND huyện đã phối hợp với UBND huyện chuẩn bị tốt nội dung và tổ chức thành công 05 Kỳ họp của HĐND huyện đảm bảo chất lượng, đúng quy trình và hiệu quả. Thường trực HĐND huyện đã phân công các Ban HĐND huyện thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp để làm cơ sở cho đại biểu HĐND huyện thảo luận và quyết định. Đồng thời, sau các kỳ họp, Thường trực HĐND huyện đã ban hành kịp thời thông báo kết quả Kỳ họp và 31 Nghị quyết đúng quy định. Các phiên họp Thường trực HĐND huyện định kỳ hàng tháng được duy trì thường xuyên để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trong tháng và triển khai các nhiệm vụ những tháng tiếp theo; đồng thời, nắm bắt những vấn đề khó khăn, hạn chế để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức giám sát, khảo sát.
 
sua-1.jpg
Kỳ họp thứ Mười, HĐND huyện Kông Chro, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn đã từng bước được nâng lên, Thường trực HĐND huyện đã ban hành văn bản đề nghị các Ban HĐND huyện, các Tổ đại biểu HĐND và các vị đại biểu HĐND huyện chuẩn bị nội dung chất vấn. Tại các kỳ họp thuờng lệ HĐND huyện trong năm 2022 đã có 17 đại biểu chất vấn, lãnh đạo các đơn vị chịu sự chất vấn đã thẳng thắn nhìn nhận nguyên nhân còn tồn tại, trách nhiệm của đơn vị và đưa ra các giải pháp để triển khai thực hiện những vấn đề mà đại biểu HĐND huyện chất vấn tại kỳ họp.

HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện đã tổ chức thực hiện giám sát, khảo sát với 25 chuyên đề. Trước khi tiến hành giám sát, Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện đã ban hành Quyết định thành lập Đoàn Giám sát, xây dựng Kế hoạch, đề cương báo cáo, thông báo về thành phần, thời gian, địa điểm giám sát đảm bảo theo quy trình quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015. Sau khi hoàn thành giám sát, đã xây dựng báo cáo giám sát đánh giá đúng thực trạng kết quả đạt được, nêu rõ hạn chế, khuyết điểm, từ đó đưa ra những kiến nghị để các cơ quan liên quan có biện pháp khắc phục. Hầu hết, các kiến nghị sau giám sát đã được UBND huyện chỉ đạo, đôn đốc các ngành chức năng, UBND các xã, thị trấn kịp thời tiếp thu, giải quyết.

Hoạt động giám sát của Tổ đại biểu HĐND huyện cũng đã được triển khai theo quy định. Trong năm đã có 06/06  Tổ đại biểu HĐND huyện ban hành Quyết định, kế hoạch, tổ chức giám sát với 13 chuyên đề và đã xây dựng báo cáo kết quả giám sát gửi về Thường trực HĐND huyện.

Tổ chức thành công Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa đồng chí Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Chủ tịch UBND huyện với trẻ em trên địa bàn huyện năm 2022, tại Hội nghị, có 80 học sinh đại diện cho trên 14.000 học sinh trên địa bàn huyện tham dự với 11 lượt trẻ em phát biểu ý kiến, kiến nghị với đại biểu HĐND huyện về những nhóm vấn đề: Chế độ, chính sách - đầu tư cơ sở hạ tầng; vấn đề thiếu nhân viên y tế trường học; vấn đề quyền trẻ em, an toàn cho trẻ em, xâm hại trẻ em; an toàn giao thông.

Trong năm, đã tổ chức 01 Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn lần thứ Hai, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội nghị đã đánh giá kết quả hoạt động của Thường trực HĐND huyện, Thường trực HĐND các xã, thị trấn từ Hội nghị giao ban lần thứ Nhất đến tháng 10/2022. Trao đổi, thảo luận chuyên đề “Kinh nghiệm trong công tác tổ chức Kỳ họp của HĐND 02 cấp”; nghiên cứu báo cáo của Thường trực HĐND huyện về tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND cấp huyện, xã từ sau Hội nghị giao ban lần thứ Nhất và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, tại Hội nghị đã nghe 17 ý kiến tham luận của các Ban HĐND huyện và Thường trực HĐND 14 xã, thị trấn; nội dung thảo luận phản ánh thực tiễn hoạt động của Thường trực HĐND các xã, thị trấn, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của Thường trực HĐND hai cấp, đồng thời đề ra giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã trong thời gian tới.

Hoạt động tiếp xúc cử tri và giải quyết kiến nghị của cử tri đã được quan tâm đúng mức, Thường trực HĐND huyện đã phối hợp với UBND huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức cho 32 vị đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước và sau các Kỳ họp HĐND huyện khóa VII trong năm 2022 với trên 2.176 cử tri và có 367 lượt ý kiến, kiến nghị. Qua các Hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau các Kỳ họp, các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được tổng hợp và chuyển để các cấp giải quyết theo thẩm quyền. Phần lớn các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện, xã đã được các ngành chức năng trả lời tại Hội nghị tiếp xúc cử tri. Ngoài ra, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức giám sát kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được gửi đến các kỳ họp của HĐND huyện khóa VII chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm; Giám sát kết quả đã chỉ đạo xử lý, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri được Thường trực HĐND huyện chuyển đến UBND huyện tại các Kỳ họp của HĐND huyện. 

Với những kết quả nêu trên, chất lượng hoạt động của HĐND huyện đã từng bước được đổi mới, khẳng định được vai trò của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đáp ứng được nhu cầu và nguyện vọng của cử tri huyện nhà. Ghi nhận những thành tích đã đạt được, tại kỳ họp lần thứ Mười, HĐND huyện khoá VII, chủ tịch UBND huyện đã tặng giấy khen cho 11 tập thể và 15 cá nhân đã có nhiều thành tích trong hoạt động của HĐND huyện, xã năm 2022.

Từ những kết quả đạt được trong năm 2022, HĐND huyện Kông Chro sẽ tiếp tục đổi mới và không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của mình, tăng cường và nâng cao chất lượng hoạt động giám sát để cùng với huyện thực hiện thắng lợi 21 chỉ tiêu trong năm 2023 mà Nghị quyết của HĐND đã đề ra./.
Đỗ Xuân Hùng