> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động các Ban > Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về nước sạch và v

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn huyện Kông Chro

09/04/2013
Thực hiện Kế hoạch Giám sát số 40/KH-HĐND ngày 27/02/2013 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh Gia Lai, ngày 08/4/2013 Ban Dân tộc HĐND tỉnh tổ chức khảo sát thực tế tại xã Kông Yang và xã Ia Ma huyện KôngChro, sau đó làm việc với UBND huyện và các ngành có liên quan về tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn huyện.
Theo báo cáo số 40/BC-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2013 của UBND huyện KôngChro, từ năm 2002 đến nay trên địa bàn huyện đã được đầu tư xây dựng 37 công trình cấp nước tự chảy, hệ thống nước sinh hoạt tự chảy, giếng nước, trong đó từ năm 2009 đến 2012, được đầu tư xây dựng 08 công trình nước sinh hoạt hợp vệ sinh, cấp nước sinh hoạt cho 5.052 người, trong đó đồng bào dân tộc thiếu số là: 4.925 người, đạt tỷ lệ 97,5 %, với tổng số vốn đầu tư hơn 16 tỷ đồng. Các công trình đã được sử dụng, khai thác bước đầu đạt kết quả và đạt được mục đích ban đầu là ổn định đời sống và đảm bảo vệ sinh, giảm bệnh tật liên quan đến việc sử dụng nước. Tuy nhiên qua quá trình khai thác, sử dụng đã có 10 công trình xuống cấp, hư hỏng với các nguyên nhân: người dân quản lý, bảo vệ chưa tốt, mùa khô thiếu nước, hỏng ống dẫn nước, đập đầu nguồn không có nước và huyện đang tập trung sửa chữa để người dân sử dụng và kiến nghị tỉnh đầu tư hệ thống nước sinh hoạt như: Hồ chứa nước, nhà máy nước tại sông Đak Pơ Kơ để chủ động nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho người dân nhất là vào mùa khô.
 
         IMG_0407.jpg

Đại diện UBMTQVN tỉnh, lãnh đạo Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh, Ban Dân tộc UBND tỉnh, các thành viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã phát biểu các ý kiến đề nghị UBND huyện tăng cường công tác quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả các công trình nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện.
 
IMG_0389.jpg

Kết luận buổi làm việc, bà AYun H'Bút - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh yêu cầu UBND huyện cần chỉ đạo các xã, thị trấn, các thôn, làng chú trọng thành lập các Tổ tự quản của làng, địa phương và đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát để các công trình nước sinh hoạt hợp vệ sinh trên địa bàn huyện được bảo quản, khai thác, sử dụng một cách hợp lý, hiệu quả./.
 
Quang Vinh

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn huyện Kông Chro

09/04/2013
Thực hiện Kế hoạch Giám sát số 40/KH-HĐND ngày 27/02/2013 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh Gia Lai, ngày 08/4/2013 Ban Dân tộc HĐND tỉnh tổ chức khảo sát thực tế tại xã Kông Yang và xã Ia Ma huyện KôngChro, sau đó làm việc với UBND huyện và các ngành có liên quan về tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn huyện.
Theo báo cáo số 40/BC-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2013 của UBND huyện KôngChro, từ năm 2002 đến nay trên địa bàn huyện đã được đầu tư xây dựng 37 công trình cấp nước tự chảy, hệ thống nước sinh hoạt tự chảy, giếng nước, trong đó từ năm 2009 đến 2012, được đầu tư xây dựng 08 công trình nước sinh hoạt hợp vệ sinh, cấp nước sinh hoạt cho 5.052 người, trong đó đồng bào dân tộc thiếu số là: 4.925 người, đạt tỷ lệ 97,5 %, với tổng số vốn đầu tư hơn 16 tỷ đồng. Các công trình đã được sử dụng, khai thác bước đầu đạt kết quả và đạt được mục đích ban đầu là ổn định đời sống và đảm bảo vệ sinh, giảm bệnh tật liên quan đến việc sử dụng nước. Tuy nhiên qua quá trình khai thác, sử dụng đã có 10 công trình xuống cấp, hư hỏng với các nguyên nhân: người dân quản lý, bảo vệ chưa tốt, mùa khô thiếu nước, hỏng ống dẫn nước, đập đầu nguồn không có nước và huyện đang tập trung sửa chữa để người dân sử dụng và kiến nghị tỉnh đầu tư hệ thống nước sinh hoạt như: Hồ chứa nước, nhà máy nước tại sông Đak Pơ Kơ để chủ động nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho người dân nhất là vào mùa khô.
 
         IMG_0407.jpg

Đại diện UBMTQVN tỉnh, lãnh đạo Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh, Ban Dân tộc UBND tỉnh, các thành viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã phát biểu các ý kiến đề nghị UBND huyện tăng cường công tác quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả các công trình nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện.
 
IMG_0389.jpg

Kết luận buổi làm việc, bà AYun H'Bút - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh yêu cầu UBND huyện cần chỉ đạo các xã, thị trấn, các thôn, làng chú trọng thành lập các Tổ tự quản của làng, địa phương và đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát để các công trình nước sinh hoạt hợp vệ sinh trên địa bàn huyện được bảo quản, khai thác, sử dụng một cách hợp lý, hiệu quả./.
 
Quang Vinh