> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Thông qua nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 18 người giữ chức vụ do Hội đồng n

Thông qua nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 18 người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu

16/07/2013
Chiều 16/7, Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia lai đã thông qua Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2013 về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung
Phó Trưởng ban và thành viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2011-2016). Ông Lương Ngọc Thiệp, Bí thư Huyện ủy Mang Yang, đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Mang Yang, thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh, làm Phó Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Trưởng phòng Tư pháp huyện Đak Đoa, đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị huyện Đak Đoa, làm thành viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh (nhiệm kỳ 2011-2016). 
Tiếp theo, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2013 về việc xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 18 người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu.
          Sau đây là kết quả lấy phiếu tín nhiệm:
 
 
 
Số
TT
 
 
Họ và Tên
 
 
Chức vụ
Tín nhiệm cao Tín nhiệm Tín nhiệm thấp
Số phiếu   Tỷ lệ
%
Số phiếu
 
Tỷ lệ
%
Số phiếu
 
Tỷ lệ
%
01 Ông Phạm Đình Thu Chủ tịch HĐND tỉnh 64 84,21 6 7,89 1 1,32
02 Ông RahLan Tuấn Phó Chủ tịch HĐND tỉnh 46 60,53 24 31,58 1 1.32
03 Ông Đinh Duy Vượt Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh 45 59,21 23 30,26 3 3,95
04 Ông Lê Ngọc Bửu Trưởng ban KT-NS, HĐND tỉnh 51 67,11 20 26,32 0  
 
05 Bà Ayun H Bút Trưởng ban DT,
HĐND tỉnh
43 56,58 27 35,53 1 1,32
06 Ông Lương Thanh Đức Trưởng ban PC,
HĐND tỉnh
44 57,89 27 35,53 0  
 
07 Ông Phan Xuân Trường Trưởng ban VH-XH, HĐND tỉnh 54 71,05 17 22,37 0  
08 Ông Phạm Thế Dũng Chủ tịch UBND tỉnh 34 44,74 27 35,53 10 13,16
09 Ông Hoàng Công Lự Phó Chủ tịch UBND tỉnh 48 63,16 19 25 4 5,26
10 Ông Đào Xuân Liên Phó Chủ tịch UBND tỉnh 30 39,47 33 43,42 8 10,53
11 Ông Măng Đung Phó Chủ tịch UBND tỉnh 35 46,05 31 40,79 5 6,58
12 Ông Phùng Ngọc Mỹ Phó Chủ tịch UBND tỉnh 7 9,21 24 31,58 39 51,32
13 Ông Trần Đình Thu Ủy viên UBND tỉnh 35 46,05 34 44,74 2 2,63
14 Ông Dương Văn Trang Ủy viên UBND tỉnh 44 57,89 27 35,53 0  
15 Ông Dương Tráng Ủy viên UBND tỉnh 31 40,79 37 48,68 3 3,95
16 Ông Trần Thế Vinh Ủy viên UBND tỉnh 4 5,26 19 25 47 61,84
17 Ông Nguyễn Dũng Ủy viên UBND tỉnh 26 34,21 32 42,11 13 17,11
18 Ông Ngô Ngọc Sinh Ủy viên UBND tỉnh 26 34,21 34 44,74 11 14,47
 
                                                                                                TH: Q.Vinh

Thông qua nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 18 người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu

16/07/2013
Chiều 16/7, Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia lai đã thông qua Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2013 về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung
Phó Trưởng ban và thành viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2011-2016). Ông Lương Ngọc Thiệp, Bí thư Huyện ủy Mang Yang, đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Mang Yang, thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh, làm Phó Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Trưởng phòng Tư pháp huyện Đak Đoa, đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị huyện Đak Đoa, làm thành viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh (nhiệm kỳ 2011-2016). 
Tiếp theo, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2013 về việc xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 18 người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu.
          Sau đây là kết quả lấy phiếu tín nhiệm:
 
 
 
Số
TT
 
 
Họ và Tên
 
 
Chức vụ
Tín nhiệm cao Tín nhiệm Tín nhiệm thấp
Số phiếu   Tỷ lệ
%
Số phiếu
 
Tỷ lệ
%
Số phiếu
 
Tỷ lệ
%
01 Ông Phạm Đình Thu Chủ tịch HĐND tỉnh 64 84,21 6 7,89 1 1,32
02 Ông RahLan Tuấn Phó Chủ tịch HĐND tỉnh 46 60,53 24 31,58 1 1.32
03 Ông Đinh Duy Vượt Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh 45 59,21 23 30,26 3 3,95
04 Ông Lê Ngọc Bửu Trưởng ban KT-NS, HĐND tỉnh 51 67,11 20 26,32 0  
 
05 Bà Ayun H Bút Trưởng ban DT,
HĐND tỉnh
43 56,58 27 35,53 1 1,32
06 Ông Lương Thanh Đức Trưởng ban PC,
HĐND tỉnh
44 57,89 27 35,53 0  
 
07 Ông Phan Xuân Trường Trưởng ban VH-XH, HĐND tỉnh 54 71,05 17 22,37 0  
08 Ông Phạm Thế Dũng Chủ tịch UBND tỉnh 34 44,74 27 35,53 10 13,16
09 Ông Hoàng Công Lự Phó Chủ tịch UBND tỉnh 48 63,16 19 25 4 5,26
10 Ông Đào Xuân Liên Phó Chủ tịch UBND tỉnh 30 39,47 33 43,42 8 10,53
11 Ông Măng Đung Phó Chủ tịch UBND tỉnh 35 46,05 31 40,79 5 6,58
12 Ông Phùng Ngọc Mỹ Phó Chủ tịch UBND tỉnh 7 9,21 24 31,58 39 51,32
13 Ông Trần Đình Thu Ủy viên UBND tỉnh 35 46,05 34 44,74 2 2,63
14 Ông Dương Văn Trang Ủy viên UBND tỉnh 44 57,89 27 35,53 0  
15 Ông Dương Tráng Ủy viên UBND tỉnh 31 40,79 37 48,68 3 3,95
16 Ông Trần Thế Vinh Ủy viên UBND tỉnh 4 5,26 19 25 47 61,84
17 Ông Nguyễn Dũng Ủy viên UBND tỉnh 26 34,21 32 42,11 13 17,11
18 Ông Ngô Ngọc Sinh Ủy viên UBND tỉnh 26 34,21 34 44,74 11 14,47
 
                                                                                                TH: Q.Vinh