> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Thường trực HĐND tỉnh ban hành Kế hoạch giám sát “Về tình hình thực hiện và triển khai các dự án kêu

Thường trực HĐND tỉnh ban hành Kế hoạch giám sát “Về tình hình thực hiện và triển khai các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2018-2022”

09/02/2023
Thực hiện Nghị quyết số 187/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh về việc thành lập Đoàn giám sát “Về tình hình thực hiện và triển khai các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2018-2022”;
 
Ngày 07/02/2023, Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch giám sát số 352/KH-HĐND “Về tình hình thực hiện và triển khai các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2018-2022” nhằm đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập trong quá trình triển khai, thực hiện các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2018-2022; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương có liên quan; kiến nghị, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền những giải pháp để thực hiện hiệu quả công tác triển khai, thực hiện các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Theo đó, thành phần Đoàn giám sát HĐND tỉnh do: Ông Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn; bà Ayun H’Bút - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn và các thành viên đoàn giám sát. 

Đoàn giám sát sẽ giám sát UBND tỉnh và các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; UBND các huyện, thị xã, thành phố. Dự kiến thời gian giám sát từ ngày 27/02/2023 đến ngày 10/3/2023 (thời gian, địa điểm làm việc cụ thể Đoàn giám sát thông báo đến các đơn vị, địa phương sau). 

Các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện và xây dựng báo cáo theo Đề cương Đoàn giám sát gửi kèm, báo cáo gửi về Thường trực HĐND tỉnh (số 07, Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) trước ngày 20/02/2023. Sau khi các đơn vị hoàn thành việc gửi báo cáo, Đoàn giám sát sẽ xây dựng lịch giám sát cụ thể và tiến hành giám sát. Thành viên Đoàn giám sát căn cứ vào nội dung giám sát nghiên cứu trước các tài liệu có liên quan đến nội dung giám sát để thực hiện nhiệm vụ giám sát đạt kết quả cao./.
Hoàng Sơn

Thường trực HĐND tỉnh ban hành Kế hoạch giám sát “Về tình hình thực hiện và triển khai các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2018-2022”

09/02/2023
Thực hiện Nghị quyết số 187/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh về việc thành lập Đoàn giám sát “Về tình hình thực hiện và triển khai các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2018-2022”;
 
Ngày 07/02/2023, Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch giám sát số 352/KH-HĐND “Về tình hình thực hiện và triển khai các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2018-2022” nhằm đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập trong quá trình triển khai, thực hiện các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2018-2022; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương có liên quan; kiến nghị, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền những giải pháp để thực hiện hiệu quả công tác triển khai, thực hiện các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Theo đó, thành phần Đoàn giám sát HĐND tỉnh do: Ông Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn; bà Ayun H’Bút - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn và các thành viên đoàn giám sát. 

Đoàn giám sát sẽ giám sát UBND tỉnh và các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; UBND các huyện, thị xã, thành phố. Dự kiến thời gian giám sát từ ngày 27/02/2023 đến ngày 10/3/2023 (thời gian, địa điểm làm việc cụ thể Đoàn giám sát thông báo đến các đơn vị, địa phương sau). 

Các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện và xây dựng báo cáo theo Đề cương Đoàn giám sát gửi kèm, báo cáo gửi về Thường trực HĐND tỉnh (số 07, Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) trước ngày 20/02/2023. Sau khi các đơn vị hoàn thành việc gửi báo cáo, Đoàn giám sát sẽ xây dựng lịch giám sát cụ thể và tiến hành giám sát. Thành viên Đoàn giám sát căn cứ vào nội dung giám sát nghiên cứu trước các tài liệu có liên quan đến nội dung giám sát để thực hiện nhiệm vụ giám sát đạt kết quả cao./.
Hoàng Sơn