> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Tin họp HĐND huyện Chư Prông

Tin họp HĐND huyện Chư Prông

18/12/2013
Trong 2 ngày 16-17/12/2013, Hội đồng nhân dân huyện Chư Prông đã tổ chức kỳ họp thứ 7- khóa XI, nhiệm kỳ 2011- 2016. Dự kỳ họp có đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện; các đồng chí Thường trực Huyện uỷ, HĐND, UBND và Uỷ ban MTTQ huyện; các vị đại biểu HĐND huyện khóa XI; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn của huyện.
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2013 của Ủy ban nhân dân huyện nhận định: phần lớn các chỉ tiêu kinh tế đều đạt và vượt kế hoạch, riêng thu ngân sách đạt thấp, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Ước đến 31/12/2013 giá trị ngành nông - lâm nghiệp là 2.710 tỷ đồng đạt 100,04% kế hoạch; giá trị công nghiệp - xây dựng 1.153 tỷ đồng đạt 100,17% kế hoạch; giá trị dịch vụ 1.300 tỷ đồng đạt 100% kế hoạch. Thu nhập bình quân đầu người 24 triệu đồng/năm.

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của huyện tiếp tục có bước chuyển biến tích cực. Tổng diện tích gieo trồng năm 2013 được 73.563 ha, đạt 100,05% kế hoạch, tăng 1% so với năm 2012 trong đó diện tích cây hàng năm gieo trồng 21.217 ha đạt 107,34%. Đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định và không có dịch bệnh lớn xảy ra. Tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt khá. Các chương trình, dự án được quan tâm triển khai có hiệu quả. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT và công tác thông tin tuyên truyền phục vụ các ngày lễ, ngày truyền thống được triển khai thực hiện tốt. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở các khu dân cư” được đẩy mạnh, cuối năm 2013 tỷ lệ thôn, làng, tổ dân phố văn hóa là 38%, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 46,9%. Công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, không có dịch bệnh xảy ra. An ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, quốc phòng và an ninh biên giới được giữ vững. Các chế độ chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với nhân dân được thực hiện tốt.

Tại kỳ họp đã thông qua 04 báo cáo và 05 tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân và của UBND huyện./.
          SONG LINH

Tin họp HĐND huyện Chư Prông

18/12/2013
Trong 2 ngày 16-17/12/2013, Hội đồng nhân dân huyện Chư Prông đã tổ chức kỳ họp thứ 7- khóa XI, nhiệm kỳ 2011- 2016. Dự kỳ họp có đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện; các đồng chí Thường trực Huyện uỷ, HĐND, UBND và Uỷ ban MTTQ huyện; các vị đại biểu HĐND huyện khóa XI; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn của huyện.
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2013 của Ủy ban nhân dân huyện nhận định: phần lớn các chỉ tiêu kinh tế đều đạt và vượt kế hoạch, riêng thu ngân sách đạt thấp, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Ước đến 31/12/2013 giá trị ngành nông - lâm nghiệp là 2.710 tỷ đồng đạt 100,04% kế hoạch; giá trị công nghiệp - xây dựng 1.153 tỷ đồng đạt 100,17% kế hoạch; giá trị dịch vụ 1.300 tỷ đồng đạt 100% kế hoạch. Thu nhập bình quân đầu người 24 triệu đồng/năm.

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của huyện tiếp tục có bước chuyển biến tích cực. Tổng diện tích gieo trồng năm 2013 được 73.563 ha, đạt 100,05% kế hoạch, tăng 1% so với năm 2012 trong đó diện tích cây hàng năm gieo trồng 21.217 ha đạt 107,34%. Đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định và không có dịch bệnh lớn xảy ra. Tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt khá. Các chương trình, dự án được quan tâm triển khai có hiệu quả. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT và công tác thông tin tuyên truyền phục vụ các ngày lễ, ngày truyền thống được triển khai thực hiện tốt. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở các khu dân cư” được đẩy mạnh, cuối năm 2013 tỷ lệ thôn, làng, tổ dân phố văn hóa là 38%, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 46,9%. Công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, không có dịch bệnh xảy ra. An ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, quốc phòng và an ninh biên giới được giữ vững. Các chế độ chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với nhân dân được thực hiện tốt.

Tại kỳ họp đã thông qua 04 báo cáo và 05 tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân và của UBND huyện./.
          SONG LINH