> Chuyên mục > Đoàn đại biểu Quốc hội > Hoạt động khảo sát, giám sát > Đoàn ĐBQH tỉnh triển khai giám sát tại xã An Khê và huyện KBang

Đoàn ĐBQH tỉnh triển khai giám sát tại xã An Khê và huyện KBang

31/05/2012
Ngày 28 tháng 9 năm 2012, Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do ông Huỳnh Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Đoàn giám sát và các thành viên đã tiến hành giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai” trên địa bàn thị xã An Khê và huyện KBang, từ ngày Luật đất đai năm 2003 có hiệu lực (ngày 01 tháng 7 năm 2004) đến ngày 31 tháng 7 năm 2012. Mục đích cuộc giám sát nhằm đánh giá tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai; những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém, khó khăn, vướng mắc cần tập trung tháo gỡ; xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức; từ đó đưa ra các đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và thực hiện có hiệu quả hơn chính sách, pháp luật của Nhà nước trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai. Qua xem xét các báo cáo và làm việc với UBND thị xã An Khê và UBND huyện KBang cho thấy, các khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến quyết định hành chính trong quản lý đất đai nổi lên là việc bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư để làm công trình thủy điện An Khê - KaNak. Trong 8 năm qua, UBND thị xã An Khê đã ban hành 12.153 quyết định hành chính trong quản lý đất đai (giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư; cấp hoặc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). Chủ tịch UBND thị xã An Khê đã thụ lý, giải quyết 71 đơn khiếu nại, 01 đơn tố cáo của công dân đối với quyết định hành chính trong quản lý đất đai và 12 trường hợp tranh chấp đất đai theo quy định của pháp luật. UBND huyện KBang đã ban hành 752 quyết định hành chính trong quản lý đất đai. Chủ tịch UBND huyện KBang đã thụ lý, giải quyết 132 đơn khiếu nại, 03 đơn tố cáo của công dân đối với quyết định hành chính trong quản lý đất đai và 05 trường hợp tranh chấp đất đai theo quy định của pháp luật. Các trường hợp công dân khiếu nại tiếp theo, đã có 90% quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, có 10% quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 công nhận một phần quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu.
img_5456.jpg
Đoàn giám sát đã trao đổi và đề nghị UBND thị xã An Khê, UBND huyện KBang giải trình rõ thêm một số vấn đề: Tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; về hạn mức đất ở; việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư; việc thực hiện trình tự, thủ tục và thời hiệu giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với quyết định hành chính trong quản lý đất đai; các số liệu và nội dung ghi trong báo cáo; những vướng mắc, khó khăn, tồn tại trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về các lĩnh vực: đất đai, khiếu nại, tố cáo, tố tụng hành chính hiện hành và trách nhiệm tổ chức thực hiện của địa phương, ...
img_5447.jpg
Ông Huỳnh Thành đã thay mặt Đoàn giám sát ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực cũng như những kết quả của UBND thị xã An Khê và UBND huyện KBang đã đạt được trong công tác quản lý nhà nước về đất đai nói chung và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến các quyết định hành chính về đất đai. Đề nghị các địa phương tiếp tục có các giải pháp nhằm tăng cường trách nhiệm người đứng đầu và công tác phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong quản lý đất đai; thực hiện chặt chẽ, đúng quy định về quy trình, thủ tục, thời hạn giải quyết khiếu nại, tố cáo; chú trọng công tác tiếp công dân, đối thoại với công dân để giải thích chính sách, pháp luật và tạo sự đồng thuận thực thi pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, ... Đồng thời, đề nghị các địa phương khẩn trương rà soát để bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo theo yêu cầu của Đoàn và những kiến nghị cụ thể xuất phát từ thực tiễn nhằm góp phần tham gia sửa đổi Luật đất đai và các văn bản pháp luật liên quan phù hợp, thống nhất, có tính khả thi cao để đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai trong thời gian tới./.
 
Duy Hiếu

Đoàn ĐBQH tỉnh triển khai giám sát tại xã An Khê và huyện KBang

31/05/2012
Ngày 28 tháng 9 năm 2012, Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do ông Huỳnh Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Đoàn giám sát và các thành viên đã tiến hành giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai” trên địa bàn thị xã An Khê và huyện KBang, từ ngày Luật đất đai năm 2003 có hiệu lực (ngày 01 tháng 7 năm 2004) đến ngày 31 tháng 7 năm 2012. Mục đích cuộc giám sát nhằm đánh giá tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai; những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém, khó khăn, vướng mắc cần tập trung tháo gỡ; xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức; từ đó đưa ra các đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và thực hiện có hiệu quả hơn chính sách, pháp luật của Nhà nước trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai. Qua xem xét các báo cáo và làm việc với UBND thị xã An Khê và UBND huyện KBang cho thấy, các khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến quyết định hành chính trong quản lý đất đai nổi lên là việc bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư để làm công trình thủy điện An Khê - KaNak. Trong 8 năm qua, UBND thị xã An Khê đã ban hành 12.153 quyết định hành chính trong quản lý đất đai (giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư; cấp hoặc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). Chủ tịch UBND thị xã An Khê đã thụ lý, giải quyết 71 đơn khiếu nại, 01 đơn tố cáo của công dân đối với quyết định hành chính trong quản lý đất đai và 12 trường hợp tranh chấp đất đai theo quy định của pháp luật. UBND huyện KBang đã ban hành 752 quyết định hành chính trong quản lý đất đai. Chủ tịch UBND huyện KBang đã thụ lý, giải quyết 132 đơn khiếu nại, 03 đơn tố cáo của công dân đối với quyết định hành chính trong quản lý đất đai và 05 trường hợp tranh chấp đất đai theo quy định của pháp luật. Các trường hợp công dân khiếu nại tiếp theo, đã có 90% quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, có 10% quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 công nhận một phần quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu.
img_5456.jpg
Đoàn giám sát đã trao đổi và đề nghị UBND thị xã An Khê, UBND huyện KBang giải trình rõ thêm một số vấn đề: Tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; về hạn mức đất ở; việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư; việc thực hiện trình tự, thủ tục và thời hiệu giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với quyết định hành chính trong quản lý đất đai; các số liệu và nội dung ghi trong báo cáo; những vướng mắc, khó khăn, tồn tại trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về các lĩnh vực: đất đai, khiếu nại, tố cáo, tố tụng hành chính hiện hành và trách nhiệm tổ chức thực hiện của địa phương, ...
img_5447.jpg
Ông Huỳnh Thành đã thay mặt Đoàn giám sát ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực cũng như những kết quả của UBND thị xã An Khê và UBND huyện KBang đã đạt được trong công tác quản lý nhà nước về đất đai nói chung và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến các quyết định hành chính về đất đai. Đề nghị các địa phương tiếp tục có các giải pháp nhằm tăng cường trách nhiệm người đứng đầu và công tác phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong quản lý đất đai; thực hiện chặt chẽ, đúng quy định về quy trình, thủ tục, thời hạn giải quyết khiếu nại, tố cáo; chú trọng công tác tiếp công dân, đối thoại với công dân để giải thích chính sách, pháp luật và tạo sự đồng thuận thực thi pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, ... Đồng thời, đề nghị các địa phương khẩn trương rà soát để bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo theo yêu cầu của Đoàn và những kiến nghị cụ thể xuất phát từ thực tiễn nhằm góp phần tham gia sửa đổi Luật đất đai và các văn bản pháp luật liên quan phù hợp, thống nhất, có tính khả thi cao để đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai trong thời gian tới./.
 
Duy Hiếu