> Văn bản > Nghị quyết HĐND tỉnh
Tìm kiếm
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Nghị quyết 107/NQ-HĐND

Nghị quyết số 107/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai, về việc hủy bỏ quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Tây Pleiku

07/12/2017

07/12/2017

Nghị quyết 106/NQ-HĐND

Nghị quyết số 106/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai, về việc quyết định tổng biên chế công chức, phê duyệt tổng số lượng người làm việc, hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Gia Lai năm 2018

07/12/2017

07/12/2017

Nghị quyết 105/NQ-HĐND

Nghị quyết số 105/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai, về việc đặt tên đường và công trình công cộng thuộc thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê

07/12/2017

07/12/2017

Nghị quyết 104/NQ-HĐND

Nghị quyết số 104/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai, về việc thông qua Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án hỗ trợ đầu tư bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Gia Lai giai đoạn 2017-2020

07/12/2017

07/12/2017

Nghị quyết 103/NQ-HĐND

Nghị quyết số 103/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai, về việc thông qua Danh mục các công trình, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2018 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

07/12/2017

07/12/2017

Nghị quyết 102/NQ-HĐND

Nghị quyết số 102/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai, về việc thông qua Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

07/12/2017

07/12/2017

Nghị quyết 101/NQ-HĐND

Nghị quyết số 101/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai, về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo, mở rộng Trụ sở Tỉnh ủy Gia Lai

07/12/2017

07/12/2017

Nghị quyết 100/NQ-HĐND

Nghị quyết số 100/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai, về việc thông qua kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 tỉnh Gia Lai

07/12/2017

07/12/2017

Nghị quyết 99/NQ-HĐND

Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai, về việc thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai năm 2016, 2017”

07/12/2017

07/12/2017

Nghị quyết 98/NQ-HĐND

Nghị quyết số 98/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai, về việc thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2015, 2016 và Thanh tra Chính phủ năm 2014 đối với các đơn vị có liên quan tại tỉnh Gia Lai”

07/12/2017

07/12/2017

Nghị quyết 97/NQ-HĐND

Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai, về việc ủy quyền Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, có ý kiến, quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh

07/12/2017

07/12/2017

Nghị quyết 96/NQ-HĐND

Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai, về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của HĐND tỉnh khóa XI

07/12/2017

07/12/2017

Nghị quyết 93/NQ-HĐND

Nghị quyết số 93/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai, về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2016

07/12/2017

07/12/2017

Nghị quyết 92/NQ-HĐND

Nghị quyết số 92/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai, về thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

07/12/2017

07/12/2017

Nghị quyết 91/NQ-HĐND

Nghị quyết số 91/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai, Về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XI

07/12/2017

07/12/2017

Nghị quyết 90/NQ-HĐND

Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai, Về kết quả giám sát chất lượng đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Gia Lai từ năm 2013 - 2017

07/12/2017

07/12/2017

Nghị quyết 81/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 81/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai, về việc bãi bỏ Nghị quyết số 36/2007/NQ-HĐND ngày 12/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

07/12/2017

07/12/2017

Nghị quyết 80/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 80/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai, về việc quy định cụ thể mức chi trả thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu; thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

07/12/2017

07/12/2017

Nghị quyết 79/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 79/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai, về việc quy định mức chi hỗ trợ thù lao cộng tác viên tại xã, phường, thị trấn tham gia các hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em và các hoạt động y tế khác áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

07/12/2017

07/12/2017

Nghị quyết 94/NQ-HĐND

Nghị quyết số 94/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2018

07/12/2017

07/12/2017

 |<  < 1 - 2  >  >|