Tìm kiếm
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Nghị Quyết 44/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016, về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lưọng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; phí thẩm định đề án khai thác sử dụng nước mặt; phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi áp dụng trên địa bàn

08/12/2016

8/12/2016

Nghị Quyết 45/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016, về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chỉ tiết; phí thẩm định phương án cảỉ tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bố sung áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

08/12/2016

8/12/2016

Nghị Quyết 46/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết số 46/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016, về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

08/12/2016

8/12/2016

Nghị Quyết 47/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết số 47/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016, về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

08/12/2016

8/12/2016

Nghị quyết 23/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016, về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2017.

08/12/2016

12/8/2016

Nghị quyết 24/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016, về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

12/08/2016

12/8/2016

 |<  <  1 - 2 >  >|