> Chuyên mục > Xây dựng pháp luật > Các dự thảo Luật trình kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII

Các dự thảo Luật trình kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII

16/02/2016
(16/02/2016). Dự án Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật quản lý thuế. Tải về
(16/02/2016). Dự án Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Tải về
(16/02/2016). Dự án Luật điều ước quốc tế. Tải về
(09/3/2016). Dự án Luật Báo chí (sửa đổi). Tải về
(09/3/2016). Dự án Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi). Tên mới: Luật trẻ em. Tải về 
(09/3/2016). Dự án Luật Dược (sửa đổi). Tải về

Các dự thảo Luật trình kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII

16/02/2016
(16/02/2016). Dự án Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật quản lý thuế. Tải về
(16/02/2016). Dự án Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Tải về
(16/02/2016). Dự án Luật điều ước quốc tế. Tải về
(09/3/2016). Dự án Luật Báo chí (sửa đổi). Tải về
(09/3/2016). Dự án Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi). Tên mới: Luật trẻ em. Tải về 
(09/3/2016). Dự án Luật Dược (sửa đổi). Tải về