> Chuyên mục > Xây dựng pháp luật > Các dự thảo Luật trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Các dự thảo Luật trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

22/04/2019


 
1. Dự thảo Luật đầu tư công (Sửa đổi). Tài về 
2. Dự thảo Luật Dự bị động viên. Tải về
3. Dự thảo Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. Tải về
4. Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức. Tải về
5. Dự thảo Luật Lao động. Tải về 
6. Dự thảo Luật Chứng khoán. Tải về

 

Các dự thảo Luật trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

22/04/2019


 
1. Dự thảo Luật đầu tư công (Sửa đổi). Tài về 
2. Dự thảo Luật Dự bị động viên. Tải về
3. Dự thảo Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. Tải về
4. Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức. Tải về
5. Dự thảo Luật Lao động. Tải về 
6. Dự thảo Luật Chứng khoán. Tải về