> Chuyên mục > Đoàn đại biểu Quốc hội > Tiếp xúc cử tri > Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII

Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII

31/05/2012
Căn cứ Điều 30 Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002 của Quốc hội khóa XI, Nghị quyết liên tịch số 06/2004/NQLT/UBTVQH11-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 10 tháng 9 năm 2004 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội - Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành Hướng dẫn về việc đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai ban hành kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII như sau: I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
            1. Mục đích: Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri ở địa phương để báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII; phổ biến các luật, nghị quyết và những quyết định quan trọng mà Quốc hội đã thông qua; động viên cử tri và nhân dân thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri để phản ánh với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ban, ngành, cơ quan, tổ chức ở trung ương và địa phương.
            2. Yêu cầu:
            - Thực hiện tốt nguyên tắc dân chủ, bình đẳng, công khai trong quá trình đại biểu Quốc hội tiếp xúc với cử tri.
            - Các cơ quan, tổ chức hữu quan phối hợp chuẩn bị và tổ chức chu đáo các hội nghị đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri; đồng thời bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn tại các hội nghị tiếp xúc cử tri.
            - Thông báo rộng rãi về địa điểm, thời gian và chương trình hội nghị tiếp xúc cử tri để đông đảo cử tri ở thôn, làng, tổ dân phố, cơ quan, tổ chức, đơn vị biết, đến tham dự các hội nghị đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri.
            - Tập hợp đầy đủ, kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong các hội nghị tiếp xúc cử tri để Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp, báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
II. THÀNH PHẦN HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI
           1. Đại diện cấp uỷ Đảng, Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quan cấp huyện, cấp xã.
           2. Cử tri làm việc, học tập tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị; các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế và lực lượng vũ trang.
           3. Cử tri thôn, làng, tổ dân phố.
III. CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI
           1. Đại diện Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tổ chức tiếp xúc cử tri tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần đại biểu, chương trình, nội dung hội nghị, trách nhiệm của những người dự hội nghị tiếp xúc cử tri và cử thư ký ghi biên bản hội nghị.
            2. Đại biểu Quốc hội báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp thứ ba, Quốc hội, khóa XIII; phổ biến các luật, nghị quyết và những quyết định quan trọng mà Quốc hội đã thông qua; đồng thời động viên cử tri và nhân dân thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, chính sách và pháp luật của Nhà nước.
            3. Cử tri phát biểu ý kiến về những vấn đề trong chương trình nghị sự kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII và những ý kiến, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ban, ngành, cơ quan, tổ chức ở trung ương và địa phương; đồng thời trao đổi ý kiến với đại biểu Quốc hội (hoặc ghi ý kiến, kiến nghị vào giấy gửi đến đại biểu Quốc hội).
            4. Đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân trả lời, giải đáp những vấn đề cử tri đã nêu thuộc thẩm quyền của địa phương; nếu chưa trả lời ngay thì tiếp thu, sau đó trả lời bằng văn bản gửi đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh để thông báo bằng hình thức thích hợp cho cử tri nơi đại biểu Quốc hội tiếp xúc biết.
           5. Đại biểu Quốc hội phát biểu về các vấn đề cử tri đã nêu và tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri.
            6. Đại diện Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu kết thúc hội nghị.
IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP XÚC CỬ TRI
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo thời gian và địa điểm các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri như sau:
           1. Ông Ksor Phước, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và ông Huỳnh Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, tiếp xúc cử tri các địa phương:
- Huyện Ia Pa              : Buổi sáng ngày 25 tháng 6 năm 2012.
- Thị xã AyunPa                      : Buổi sáng ngày 26 tháng 6 năm 2012.
- Huyện Chư Pưh                    : Buổi sáng ngày 27 tháng 6 năm 2012.
(Ông Lê Thanh Hùng, chuyên viên cùng đi).
           2. Ông Hà Công Long, Phó Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và bà Siu Hương, Trợ giúp viên Trung tâm Trợ giúp pháp lý của nhà nước thuộc Sở Tư pháp, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tiếp xúc cử tri các địa phương:
- Huyện Đức Cơ                     : Buổi sáng ngày 25 tháng 6 năm 2012.
- Huyện Ia Grai                       : Buổi sáng ngày 26 tháng 6 năm 2012.
 (Ông Nguyễn Duy Hiếu, Phó Chánh Văn phòng cùng đi).
           3. Ông Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối các doanh nghiệp Trung ương và ông Huỳnh Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, tiếp xúc cử tri các địa phương:
- Thành phố Pleiku                  : Buổi sáng ngày 28 tháng 6 năm 2012.
(Địa điểm tiếp xúc cử tri tại trụ sở HĐND và UBND phường Hoa Lư và mời cử tri các phường lân cận tham dự).
- Huyện Chư Păh                    : Buổi chiều ngày 28 tháng 6 năm 2012.
- Huyện Chư Prông     : Buổi sáng ngày 29 tháng 6 năm 2012.
(Ông Nguyễn Duy Hiếu, Phó Chánh Văn phòng và ông Lê Thanh Hùng, chuyên viên cùng đi).
           4. Ông Hà Sơn Nhin, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và ông Trần Đình Thu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Đại tá, Giám đốc Công an tỉnh, tiếp xúc cử tri các địa phương:
- Thị xã An Khê                      : Buổi sáng ngày 02 tháng 7 năm 2012.
- Huyện KBang                       : Buổi sáng ngày 03 tháng 7 năm 2012.
(Ông Nguyễn Duy Hiếu, Phó Chánh Văn phòng và ông Lê Thanh Hùng, chuyên viên cùng đi).
- Thời gian hội nghị tiếp xúc cử tri: Mỗi địa điểm một buổi. Buổi sáng bắt đầu vào lúc 8 giờ; buổi chiều bắt đầu vào lúc 14 giờ.
- Địa điểm tiếp xúc cử tri: Đối với các địa phương Đoàn chưa ghi địa điểm cụ thể trong kế hoạch này, đề nghị các huyện, thị xã bố trí và sớm thông báo cho Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh biết theo địa chỉ: Fax cơ quan: 3716 561;  ông Nguyễn Duy Hiếu, Phó Chánh Văn phòng (ĐTDĐ 0914021125, ĐTCQ 3823817), hoặc ông Lê Thanh Hùng, chuyên viên Phòng Công tác đại biểu Quốc hội (ĐTDĐ 0979497246, ĐTCQ 3716149).
- Trường hợp có sự thay đổi thời gian nêu trên, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ điện báo cho các huyện, thị xã, thành phố  biết trước 01 ngày. Nếu Lãnh đạo các địa phương thay đổi thời gian tiếp xúc cử tri thì trao đổi với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trước 02 ngày.
V. VỀ KINH PHÍ
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh hỗ trợ kinh phí mỗi địa điểm tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri (chi các khoản: trang trí nơi tiếp xúc, điện, âm thanh, ánh sáng, nước uống, bảo vệ và chi khác) số tiền 1.000.000 đ (Một triệu đồng chẵn).
- Tặng vở 96 trang cho các cháu học sinh diện hộ nghèo tại các điểm tiếp xúc trị giá 500.000 đ (Năm trăm ngàn đồng chẵn). Đại diện Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nhận tại nơi tiếp xúc cử tri để chuyển cho trường học.
Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hướng dẫn Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cùng cấp tổ chức thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri, mời đông đảo cử tri tham dự và chủ trì hội nghị đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại địa phương.
Trên đây là Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai. Trân trọng đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quan triển khai thực hiện kế hoạch nêu trên đạt kết quả tốt./.
Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai

Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII

31/05/2012
Căn cứ Điều 30 Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002 của Quốc hội khóa XI, Nghị quyết liên tịch số 06/2004/NQLT/UBTVQH11-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 10 tháng 9 năm 2004 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội - Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành Hướng dẫn về việc đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai ban hành kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII như sau: I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
            1. Mục đích: Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri ở địa phương để báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII; phổ biến các luật, nghị quyết và những quyết định quan trọng mà Quốc hội đã thông qua; động viên cử tri và nhân dân thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri để phản ánh với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ban, ngành, cơ quan, tổ chức ở trung ương và địa phương.
            2. Yêu cầu:
            - Thực hiện tốt nguyên tắc dân chủ, bình đẳng, công khai trong quá trình đại biểu Quốc hội tiếp xúc với cử tri.
            - Các cơ quan, tổ chức hữu quan phối hợp chuẩn bị và tổ chức chu đáo các hội nghị đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri; đồng thời bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn tại các hội nghị tiếp xúc cử tri.
            - Thông báo rộng rãi về địa điểm, thời gian và chương trình hội nghị tiếp xúc cử tri để đông đảo cử tri ở thôn, làng, tổ dân phố, cơ quan, tổ chức, đơn vị biết, đến tham dự các hội nghị đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri.
            - Tập hợp đầy đủ, kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong các hội nghị tiếp xúc cử tri để Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp, báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
II. THÀNH PHẦN HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI
           1. Đại diện cấp uỷ Đảng, Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quan cấp huyện, cấp xã.
           2. Cử tri làm việc, học tập tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị; các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế và lực lượng vũ trang.
           3. Cử tri thôn, làng, tổ dân phố.
III. CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI
           1. Đại diện Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tổ chức tiếp xúc cử tri tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần đại biểu, chương trình, nội dung hội nghị, trách nhiệm của những người dự hội nghị tiếp xúc cử tri và cử thư ký ghi biên bản hội nghị.
            2. Đại biểu Quốc hội báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp thứ ba, Quốc hội, khóa XIII; phổ biến các luật, nghị quyết và những quyết định quan trọng mà Quốc hội đã thông qua; đồng thời động viên cử tri và nhân dân thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, chính sách và pháp luật của Nhà nước.
            3. Cử tri phát biểu ý kiến về những vấn đề trong chương trình nghị sự kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII và những ý kiến, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ban, ngành, cơ quan, tổ chức ở trung ương và địa phương; đồng thời trao đổi ý kiến với đại biểu Quốc hội (hoặc ghi ý kiến, kiến nghị vào giấy gửi đến đại biểu Quốc hội).
            4. Đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân trả lời, giải đáp những vấn đề cử tri đã nêu thuộc thẩm quyền của địa phương; nếu chưa trả lời ngay thì tiếp thu, sau đó trả lời bằng văn bản gửi đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh để thông báo bằng hình thức thích hợp cho cử tri nơi đại biểu Quốc hội tiếp xúc biết.
           5. Đại biểu Quốc hội phát biểu về các vấn đề cử tri đã nêu và tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri.
            6. Đại diện Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu kết thúc hội nghị.
IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP XÚC CỬ TRI
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo thời gian và địa điểm các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri như sau:
           1. Ông Ksor Phước, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và ông Huỳnh Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, tiếp xúc cử tri các địa phương:
- Huyện Ia Pa              : Buổi sáng ngày 25 tháng 6 năm 2012.
- Thị xã AyunPa                      : Buổi sáng ngày 26 tháng 6 năm 2012.
- Huyện Chư Pưh                    : Buổi sáng ngày 27 tháng 6 năm 2012.
(Ông Lê Thanh Hùng, chuyên viên cùng đi).
           2. Ông Hà Công Long, Phó Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và bà Siu Hương, Trợ giúp viên Trung tâm Trợ giúp pháp lý của nhà nước thuộc Sở Tư pháp, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tiếp xúc cử tri các địa phương:
- Huyện Đức Cơ                     : Buổi sáng ngày 25 tháng 6 năm 2012.
- Huyện Ia Grai                       : Buổi sáng ngày 26 tháng 6 năm 2012.
 (Ông Nguyễn Duy Hiếu, Phó Chánh Văn phòng cùng đi).
           3. Ông Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối các doanh nghiệp Trung ương và ông Huỳnh Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, tiếp xúc cử tri các địa phương:
- Thành phố Pleiku                  : Buổi sáng ngày 28 tháng 6 năm 2012.
(Địa điểm tiếp xúc cử tri tại trụ sở HĐND và UBND phường Hoa Lư và mời cử tri các phường lân cận tham dự).
- Huyện Chư Păh                    : Buổi chiều ngày 28 tháng 6 năm 2012.
- Huyện Chư Prông     : Buổi sáng ngày 29 tháng 6 năm 2012.
(Ông Nguyễn Duy Hiếu, Phó Chánh Văn phòng và ông Lê Thanh Hùng, chuyên viên cùng đi).
           4. Ông Hà Sơn Nhin, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và ông Trần Đình Thu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Đại tá, Giám đốc Công an tỉnh, tiếp xúc cử tri các địa phương:
- Thị xã An Khê                      : Buổi sáng ngày 02 tháng 7 năm 2012.
- Huyện KBang                       : Buổi sáng ngày 03 tháng 7 năm 2012.
(Ông Nguyễn Duy Hiếu, Phó Chánh Văn phòng và ông Lê Thanh Hùng, chuyên viên cùng đi).
- Thời gian hội nghị tiếp xúc cử tri: Mỗi địa điểm một buổi. Buổi sáng bắt đầu vào lúc 8 giờ; buổi chiều bắt đầu vào lúc 14 giờ.
- Địa điểm tiếp xúc cử tri: Đối với các địa phương Đoàn chưa ghi địa điểm cụ thể trong kế hoạch này, đề nghị các huyện, thị xã bố trí và sớm thông báo cho Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh biết theo địa chỉ: Fax cơ quan: 3716 561;  ông Nguyễn Duy Hiếu, Phó Chánh Văn phòng (ĐTDĐ 0914021125, ĐTCQ 3823817), hoặc ông Lê Thanh Hùng, chuyên viên Phòng Công tác đại biểu Quốc hội (ĐTDĐ 0979497246, ĐTCQ 3716149).
- Trường hợp có sự thay đổi thời gian nêu trên, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ điện báo cho các huyện, thị xã, thành phố  biết trước 01 ngày. Nếu Lãnh đạo các địa phương thay đổi thời gian tiếp xúc cử tri thì trao đổi với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trước 02 ngày.
V. VỀ KINH PHÍ
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh hỗ trợ kinh phí mỗi địa điểm tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri (chi các khoản: trang trí nơi tiếp xúc, điện, âm thanh, ánh sáng, nước uống, bảo vệ và chi khác) số tiền 1.000.000 đ (Một triệu đồng chẵn).
- Tặng vở 96 trang cho các cháu học sinh diện hộ nghèo tại các điểm tiếp xúc trị giá 500.000 đ (Năm trăm ngàn đồng chẵn). Đại diện Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nhận tại nơi tiếp xúc cử tri để chuyển cho trường học.
Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hướng dẫn Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cùng cấp tổ chức thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri, mời đông đảo cử tri tham dự và chủ trì hội nghị đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại địa phương.
Trên đây là Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai. Trân trọng đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quan triển khai thực hiện kế hoạch nêu trên đạt kết quả tốt./.
Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai