> Chuyên mục > Hội đồng nhân dân > Ban Văn hoá - Xã hội > Ban Dân tộc HĐND tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh ký kết quy chế phối hợp công tác

Ban Dân tộc HĐND tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh ký kết quy chế phối hợp công tác

11/01/2012
Được sự nhất trí của Thường trực HĐND và UBND tỉnh, ngày 12/6/2012, tại Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh, Ban Dân tộc HĐND tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh tiến hành ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa 02 Ban dựa trên cơ sở chức năng và nhiệm vụ của hai cơ quan, nhằm đảm bảo giải quyết công việc nhanh chóng hiệu quả. Đảm bảo đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh được triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng, hiệu quả nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số. Dự Lễ ký kết có ông Ra Lan Tuấn - UVBTV TU - PCT HĐND tỉnh, Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh; Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh và các phòng chuyên môn Ban Dân tộc tỉnh; đại diện Công ty cổ phần Kinh doanh & Phát triển Miền núi và Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu y tế.
IMG_0412.JPG
Đồng chí Rah Lan Tuấn Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu
Quy chế phối hợp đã được xây dựng dựa trên nguyên tắc hợp tác, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; với 6 nội dung phối hợp: hai cơ quan thường xuyên chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện công tác dân tộc và triển khai thực hiện chính sách dân tộc; hai bên cùng phối hợp nghiên cứu tham gia đề xuất xây dựng văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chính sách dân tộc; phối hợp tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát, khảo sát đánh giá việc thực hiện chính sách dân tộc, các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở vùng đồng bào DTTS; phối hợp chặt chẽ trong tham mưu về hợp tác quốc tế liên quan đến dân tộc thiểu số; khi cần thiết, hai bên phối hợp gặp mặt các đoàn đại biểu là cán bộ và già làng, trưởng bản, người tiêu biểu là DTTS... Ngoài ra, các bên cần phối hợp trong các hoạt động nghiên cứu khoa học, kế hoạch đào tạo cán bộ làm công tác dân tộc; đề xuất giải quyết những kiến nghị của cử tri về những vấn đề liên quan đến chính sách DTTS.
IMG_0420.JPG
Một số đại biểu tham gia góp ý
Phát biểu tại buổi lễ ký kết ông Rah Lan Tuấn Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung Quy chế phối hợp công tác của Văn phòng hai cơ quan. Ông cũng đề nghị sau buổi ký kết các bên tham gia cần thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung của Quy chế phối hợp, duy trì việc trao đổi thông tin thường xuyên, kịp thời, hỗ trợ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hằng năm, hai cơ quan tổ chức họp sơ kết, đánh giá các hoạt động phối hợp. Kết thúc nhiệm kỳ hoạt động của HĐND tỉnh, hai cơ quan tổng kết hoạt động phối hợp, nhằm đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, phối hợp điều hành việc triển khai thực hiện chính sách dân tộc nhằm tổ chức thực hiện tốt hơn trong nhiệm kỳ tới.
IMG_0423.JPG
Ban Dân tộc HĐND tỉnh Gia Lai và Ban Dân tộc tỉnh ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2012-2016
Tin: Việt Hường, ảnh Hữu Thành

Ban Dân tộc HĐND tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh ký kết quy chế phối hợp công tác

11/01/2012
Được sự nhất trí của Thường trực HĐND và UBND tỉnh, ngày 12/6/2012, tại Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh, Ban Dân tộc HĐND tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh tiến hành ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa 02 Ban dựa trên cơ sở chức năng và nhiệm vụ của hai cơ quan, nhằm đảm bảo giải quyết công việc nhanh chóng hiệu quả. Đảm bảo đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh được triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng, hiệu quả nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số. Dự Lễ ký kết có ông Ra Lan Tuấn - UVBTV TU - PCT HĐND tỉnh, Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh; Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh và các phòng chuyên môn Ban Dân tộc tỉnh; đại diện Công ty cổ phần Kinh doanh & Phát triển Miền núi và Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu y tế.
IMG_0412.JPG
Đồng chí Rah Lan Tuấn Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu
Quy chế phối hợp đã được xây dựng dựa trên nguyên tắc hợp tác, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; với 6 nội dung phối hợp: hai cơ quan thường xuyên chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện công tác dân tộc và triển khai thực hiện chính sách dân tộc; hai bên cùng phối hợp nghiên cứu tham gia đề xuất xây dựng văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chính sách dân tộc; phối hợp tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát, khảo sát đánh giá việc thực hiện chính sách dân tộc, các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở vùng đồng bào DTTS; phối hợp chặt chẽ trong tham mưu về hợp tác quốc tế liên quan đến dân tộc thiểu số; khi cần thiết, hai bên phối hợp gặp mặt các đoàn đại biểu là cán bộ và già làng, trưởng bản, người tiêu biểu là DTTS... Ngoài ra, các bên cần phối hợp trong các hoạt động nghiên cứu khoa học, kế hoạch đào tạo cán bộ làm công tác dân tộc; đề xuất giải quyết những kiến nghị của cử tri về những vấn đề liên quan đến chính sách DTTS.
IMG_0420.JPG
Một số đại biểu tham gia góp ý
Phát biểu tại buổi lễ ký kết ông Rah Lan Tuấn Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung Quy chế phối hợp công tác của Văn phòng hai cơ quan. Ông cũng đề nghị sau buổi ký kết các bên tham gia cần thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung của Quy chế phối hợp, duy trì việc trao đổi thông tin thường xuyên, kịp thời, hỗ trợ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hằng năm, hai cơ quan tổ chức họp sơ kết, đánh giá các hoạt động phối hợp. Kết thúc nhiệm kỳ hoạt động của HĐND tỉnh, hai cơ quan tổng kết hoạt động phối hợp, nhằm đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, phối hợp điều hành việc triển khai thực hiện chính sách dân tộc nhằm tổ chức thực hiện tốt hơn trong nhiệm kỳ tới.
IMG_0423.JPG
Ban Dân tộc HĐND tỉnh Gia Lai và Ban Dân tộc tỉnh ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2012-2016
Tin: Việt Hường, ảnh Hữu Thành